Zie ook:
- Verdrag betreffende de werkgelegenheidspolitiek (ILO-Verdrag nr. 122)

- Verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (ILO-Verdrag nr. 181)

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag (No. 88) betreffende de Organisatie van de Dienst voor de Werkgelegenheid

 

     De Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, door de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau te San-Francisco bijeengeroepen en aldaar bijeengekomen op 17 Juni 1948 in haar een en dertigste zitting en besloten hebbende verschillende voorstellen aan te nemen betreffende de organisatie van de dienst voor de werkgelegenheid, welk onderwerp begrepen is in het vierde punt van de agenda der zitting, en besloten hebbende, dat die voorstellen de vorm zullen aannemen van een internationaal verdrag, neemt heden de negende Juli 1948 het volgende verdrag aan, dat genoemd zal worden "Verdrag betreffende de dienst voor de werkgelegenheid 1948".

 

Artikel 1

 • 1 Elk Lid van de Internationale Arbeidsorganisatie, ten aanzien van wie dit verdrag van kracht is, moet een openbare kosteloze dienst voor de werkgelegenheid in stand houden of er voor zorgen, dat zodanige dienst in stand gehouden wordt.

 • 2 Het is een essentiële taak van de dienst voor de werkgelegenheid om, in samenwerking, waar nodig, met andere openbare en bijzondere daarvoor in aanmerking komende lichamen, de best mogelijke organisatie van de arbeidsmarkt te verwezenlijken als een integrerend deel van het nationale welvaartsprogramma, dat de strekking heeft om „werk aan iedereen” te verzekeren en zulks te handhaven, alsmede om de productieve hulpbronnen te ontwikkelen en te gebruiken.

Artikel 2

De dienst voor de werkgelegenheid moet bestaan uit een nationaal systeem van arbeidsbureaux onder toezicht van een nationale autoriteit.

Artikel 3

 • 1 Het systeem moet een netwerk van plaatselijke bureaux en, zo nodig van regionale bureaux omvatten, voldoende in aantal om elke aardrijkskundige streek van het land te bedienen, en gunstig gelegen voor de werkgevers en de arbeiders.

 • 2 De organisatie van dat netwerk moet:

  • a. nader onderzocht worden:

   • 1e. wanneer er belangrijke veranderingen plaats vinden in de verdeling van de economische werkzaamheid en van de arbeidende bevolking en

   • 2e. wanneer de bevoegde autoriteit een herziening wenselijk acht om de ervaring gedurende een periode, waarin de werkzaamheden als proef geschieden, verkregen, te beoordelen;

  • b. herzien worden wanneer het hiervoren bedoeld onderzoek aantoont, dat herziening noodzakelijk is.

Artikel 4

 • 1 Passende regelingen moeten door middel van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.