Nederlandse vertaling:

 

Verdrag betreffende de sociale zekerheid van zeelieden (zoals gewijzigd door het Verdrag tot herziening der slotartikelen, 1946)

 

     De Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie,

     Door de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen te Seattle en aldaar bijeengekomen op 6 juni 1946 in haar achtentwintigste zitting,

     Besloten hebbende, verschillende voorstellen aan te nemen betreffende de sociale zekerheid van zeelieden, welk onderwerp het tweede punt van de agenda der zitting vormt,

     Besloten hebbende, dat deze voorstellen de vorm zullen aannemen van een internationaal Verdrag,

     Neemt heden, de 28ste juni 1946, het volgende Verdrag aan, hetwelk kan worden aangehaald als het "Verdrag betreffende de sociale zekerheid van zeelieden, 1946":

 

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag:

  • a) wordt onder de uitdrukking „zeelieden” verstaan iedere persoon die dienst doet aan boord of in dienst is van een zeeschip, geen oorlogsschip zijnde, dat ingeschreven is in een gebied waarvoor dit Verdrag van kracht is;

  • b) heeft de uitdrukking „personen ten laste van zeelieden” de betekenis die daaraan bij de nationale wetgeving wordt toegekend;

  • c) wordt onder „repatriëring” verstaan het vervoer naar een haven, waarheen de zeeman het recht heeft, overeenkomstig de nationale wetgeving, teruggebracht te worden.

 • 2 Elk Lid kan in zijn nationale wetgeving die uitzonderingen maken, die het noodzakelijk zou achten voorzover het betreft:

  • a) personen werkzaam aan boord of in dienst van:

   • i) schepen toebehorende aan een openbare autoriteit, wanneer die schepen niet voor de handel gebezigd worden;

   • ii) vaartuigen voor de kustvisserij;

   • iii) schepen met een bruto tonnenmaat van minder dan 25 registerton;

   • iv) houten vaartuigen van een primitieve constructie, zoals „dhows” of jonken;

   • v) schepen bestemd voor de kustvaart met een bruto tonnenmaat van niet meer dan 300 registerton, voorzover het schepen betreft die ingeschreven zijn in India, en gedurende een tijdvak van ten hoogste vijf jaar na registratie van de bekrachtiging van dit Verdrag door India;

  • b) leden van het gezin van de reder;

  • c) loodsen, niet leden van de bemanning;

  • d) personen werkzaam aan boord of in dienst van het schip voor rekening van een andere werkgever dan de reder, met uitzondering van radio-officieren en radiotelegrafisten en personeel van de civiele dienst;

  • e) personen werkzaam in de havens, die gewoonlijk niet op zee te werk worden gesteld;

  • f) loontrekkende personen in dienst van een nationale openbare autoriteit, die recht hebben op uitkeringen die over het geheel ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke zijn neergelegd in dit Verdrag;

  • g) personen, die geen beloning voor hun diensten ontvangen of slechts een nominale beloning ontvangen;

  • h) personen, die uitsluitend voor eigen rekening werken.

 • 3 Wanneer een schadeloosstelling, geregeld in dit Verdrag, toegekend wordt anders dan krachtens de nationale wetgeving welke betrekking heeft op de verplichtingen van de reder in geval van ziekte, ongeval of overlijden van zeelieden, kunnen zodanige noodzakelijk geachte aanvullende uitzonderingen in de nationale wetgeving of de collectieve overeenkomsten opgenomen worden met betrekking tot het recht op bedoelde schadeloosstelling en enige verplichting om een bijdrage te storten:

  • a) voor personen die als beloning uitsluitend een deel van de winst ontvangen;

  • b) voor personen, werkzaam aan boord of in dienst van andere vissersvaartuigen dan die, welke reeds bedoeld zijn in lid 2, a), ii), van dit artikel, of werkzaam aan boord of in dienst van schepen voor de jacht op zeehonden;

  • c) voor personen, werkzaam aan boord of in dienst van schepen, bestemd voor de walvisvangst, of van fabrieks- of transportschepen op de walvisvangst betrekking hebbende of op andere wijze gebruikt voor de walvisvangst of dergelijke werkzaamheden, op voorwaarden neergelegd in een collectieve overeenkomst voor de walvisvangst of een soortgelijke bijzondere overeenkomst, gesloten door een betrokken organisatie van zeelieden, welke het bedrag van de gages, de arbeidsduur en de andere dienstvoorwaarden regelt;

  • d) voor personen, werkzaam aan boord of in dienst van schepen, die niet voor handelsdoeleinden gebruikt worden voor vervoer van goederen of personen;

  • e) voor personen, werkzaam aan boord of in dienst van schepen met een bruto tonnenmaat van minder dan 200 registerton.

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Zeelieden en personen die te hunnen laste komen hebben, zolang zij verblijven en zich werkelijk bevinden op het gebied van een Lid, krachtens de arbeid van de zeeman aan boord of in dienst van schepen, ingeschreven in het gebied van dat Lid, recht op de volgende schadeloosstellingen:

  • a) de zeelieden hebben recht op geneeskundige verzorging, welke voorzover de voorwaarden van toekenning, de omvang en de duur betreft, ten minste even gunstig moet zijn als die, waarop de industriearbeiders recht hebben; voorzover dezen geen recht zouden hebben op geneeskundige verzorging, zullen de zeelieden recht hebben op behoorlijke en voldoende geneeskundige verzorging;

  • b) de zeelieden hebben ingeval van arbeidsongeschiktheid (al dan niet het gevolg van een lichamelijk letsel tengevolge van de arbeid) of terzake van werkloosheid of ouderdom, recht op uitkeringen in geld, welke voorzover de voorwaarden van toekenning, het bedrag en de duur daarvan betreft, ten minste even gunstig moeten zijn als die, waarop de industrie-arbeiders recht hebben; voorzover dezen geen recht zouden hebben op uitkeringen in geld bij arbeidsongeschiktheid (al dan niet het gevolg van een lichamelijk letsel tengevolge van de arbeid) zullen de zeelieden recht op uitkeringen in geld hebben tot bedragen welke evenredig zijn aan hun behoeften en aan die van de personen die te hunnen laste komen, daarbij rekening houdende met de kosten van levensonderhoud in het betreffende gebied;

  • c) de personen die ten laste van de zeeman komen hebben recht op geneeskundige verzorging, welke voorzover de voorwaarden van toekenning, de omvang en de duur betreft, ten minste even gunstig moet zijn als die, waarop de personen recht hebben, die ten laste komen van industrie-arbeiders;

  • d) ingeval van overlijden van een zeeman hebben de personen die te zijnen laste kwamen recht op uitkeringen in geld, welke voorzover de voorwaarden van toekenning, het bedrag en de duur daarvan betreft, ten minste even gunstig moeten zijn als die, waarop de ten laste van industrie-arbeiders komende personen recht hebben; voorzover dezen geen recht zouden hebben op uitkeringen in geld bij overlijden van de arbeider, zullen de personen die ten laste van de zeelieden kwamen recht hebben op uitkeringen in geld evenredig aan hun behoeften, waarbij rekening gehouden moet worden met de kosten van levensonderhoud in het betrokken gebied.

 • 2 Wanneer de geneeskundige verzorging of de geldelijke schadeloosstellingen aan de zeelieden en de te hunnen laste komende personen krachtens een bijzondere regeling toegekend worden, zullen dergelijke bijzondere bepalingen (behalve die welke voortvloeien uit de verplichtingen van de reder) op een behoorlijke wijze moeten overeenkomen met of opgenomen zijn in de regeling, welke aan de industriearbeiders en aan de personen die ten laste van die arbeiders komen overeenkomstige schadeloosstellingen toekent, welke voorzover de voorwaarden van toekenning, de omvang, het bedrag en de duur daarvan betreft ten minste even gunstig zijn.

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Iedere zeeman, woonachtig in het gebied waar het schip ingeschreven is, die tengevolge van een ongeval hem overkomen in de dienst van het schip of tengevolge van een ziekte, niet het gevolg van een opzettelijke handeling van hem, gedurende de reis is achtergelaten in een ander gebied, heeft recht:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.