Nederlandse vertaling:

 

Verdrag betreffende de werkloosheid

 

     De Algemeene Conferentie van de Internationale Organisatie van den Arbeid,

     door de Regeering der Vereenigde Staten van Amerika bijeengeroepen te Washington, op 29 October 1919,

     besloten hebbende verschillende voorstellen aan te nemen betreffende "het vraagstuk der middelen ter voorkoming van werkloosheid en ter leniging van de gevolgen daarvan", welk onderwerp het tweede punt uitmaakt van de agenda van de te Washington gehouden zitting van de Conferentie, en

     besloten hebbende, dat deze voorstellen den vorm zullen aannemen voor een Internationaal Verdrag,

     neemt het volgende Verdrag aan, dat genoemd zal worden het "Verdrag betreffende de werkloosheid, 1919", ter bekrachtiging door de Leden van de Internationale Organisatie van den Arbeid, zulks overeenkomstig de bepalingen van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie:

 

Art. 1

Ieder Lid, dat dit Verdrag bekrachtigt, zal aan het Internationaal Bureau van Arbeid met zoo kort mogelijke tusschenpoozen, die niet langer mogen zijn dan drie maanden, alle beschikbare inlichtingen, statistische of andere, doen toekomen betreffende de werkloosheid, met inbegrip van alle gegevens omtrent de maatregelen, die ter bestrijding van de werkloosheid genomen zijn of zullen worden. In alle gevallen, waarin zulks mogelijk zal zijn, zullen de gegevens op zoodanige wijze moeten worden verzameld, dat daarvan mededeeling kan worden gedaan binnen de drie maanden, die volgen op het tijdperk waarop de gegevens betrekking hebben.

Art. 2

  • 1 Ieder Lid, dat dit Verdrag bekrachtigt, zal een stelsel van publieke bureaux voor kostelooze arbeidsbemiddelling (arbeidsbeurzen) moeten inrichten, die onder toezicht zijn geplaatst van een centrale overheid. Commissies, welke daartoe aangewezen zijn en waarin vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers zitting hebben, zullen moeten worden geraadpleegd ten opzichte van alles wat de werking dier bureaux betreft.

  • 2 Wanneer naast elkander kostelooze openbare en particuliere bureaux voor arbeidsbemiddeling bestaan, moeten maatregelen worden genomen om hunne werkzaamheden in een nationaal geordend stelsel met elkander in overeenstemming te brengen.

  • 3 In de werking der verschillende nationale stelsels zal door het Internationaal Bureau van Arbeid, in overleg met de betrokken landen, overeenstemming gebracht worden.

Art. 3

De Leden van de Internationale Organisatie van den Arbeid, die dit Verdrag bekrachtigen en die een stelsel van verzekering tegen werkloosheid hebben ingesteld, zullen, op de voorwaarden, vastgesteld in gemeen overleg tusschen betrokken Leden, maatregelen moeten treffen, die het aan de arbeiders, behoorende tot een dezer Leden, en werkende op het grondgebied van een ander Lid, mogelijk maken verzekeringsuitkeeringen te ontvangen, die gelijk zijn aan die, welke toegekend worden aan de arbeiders behoorende tot het laatstgenoemde Lid.

Art. 4

De officieele bekrachtigingen van dit Verdrag, onder de voorwaarden, neergelegd in het

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.