Nederlandse vertaling:

 

Verdrag betreffende discriminatie in arbeid en beroep

 

     De Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie,

     Door de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen te Genève en aldaar bijeengekomen op 4 juni 1958 in haar tweeënveertigste zitting;

     Besloten hebbende bepaalde voorstellen aan te nemen betreffende discriminatie in arbeid en beroep, welk onderwerp is vervat in het vijfde punt van de agenda der zitting;

     Besloten hebbende dat deze voorstellen de vorm zullen aannemen van een internationaal verdrag;

     Overwegende dat de Verklaring van Philadelphia bevestigt dat alle mensen, ongeacht hun ras, geloof of geslacht, het recht hebben, in vrijheid en waardigheid, onder omstandigheden waarin economische zekerheid en gelijke kansen zijn gewaarborgd, hun materiële welvaart en hun geestelijke ontwikkeling na te streven;

     Voorts overwegende dat discriminatie een inbreuk vormt op de rechten neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

     Neemt heden, 25 juni 1958, het volgende Verdrag aan, dat kan worden aangehaald als het "Verdrag betreffende discriminatie (arbeid en beroep), 1958".

 

Artikel 1

  • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag omvat de uitdrukking „discriminatie”:

    • a) elk onderscheid, elke uitsluiting of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, nationale afstamming of sociale afkomst, leidend tot ontzegging of aantasting van de gelijkheid van kansen of van de behandeling inzake arbeid of beroep;

    • b) elk ander onderscheid, elke andere uitsluiting of voorkeur leidend tot ontzegging of aantasting van die gelijkheid van kansen of van de behandeling in arbeid of beroep, als zodanig aangemerkt door het betrokken Lid na overleg met die representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, zo deze bestaan, en met andere passende organen.

  • 2 Onderscheid, uitsluiting of voorkeur ten aanzien van een bepaalde functie, voor zover gebaseerd op voor die functie vereiste bekwaamheden worden niet als discriminatie beschouwd.

  • 3 Voor de toepassing van dit Verdrag omvatten die woorden „arbeid” en „beroep” mede de toegang tot de beroepsopleiding, de toegang tot de arbeidsuitoefening en de verschillende beroepen, alsmede de arbeidsvoorwaarden.

Artikel 2

Elk Lid waarvoor dit Verdrag van kracht is, verbindt zich ertoe een nationaal beleid te formuleren en toe te passen, dat is gericht op de bevordering, door aan de nationale omstandigheden en gebruiken aangepaste methoden, van de gelijkheid van kansen en van de behandeling in arbeid en beroep, ten einde elke discriminatie ter zake op te heffen.

Artikel 3

Elk Lid waarvoor dit Verdrag van kracht is, verbindt zich ertoe, door aan de nationale omstandigheden en gebruiken aangepaste methoden:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.