Zie ook:
- Verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (ILO-Verdrag nr. 181)

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag betreffende migrerende arbeiders (herzien) 1949

 

     De Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie,

     Door de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen te Genève, en aldaar bijeengekomen in haar twee en dertigste zitting op 8 Juni 1949,

     Besloten hebbende verschillende voorstellen aan te nemen met betrekking tot de herziening van het Verdag betreffende migrerende arbeiders, 1939, door de Conferentie aangenomen in haar vijf en twintigste zitting, welk onderwerp begrepen is in het elfde punt op de agenda der zitting,

     Overwegende dat deze voorstellen de vorm moeten aannemen van een internationaal verdrag,

     neemt heden, de eerste Juli negentienhonderd negen en veertig, het volgende verdrag aan, hetwelk kan worden aangehaald, onder de titel "Verdrag betreffende migrerende arbeiders (herzien), 1949":

 

Artikel 1

Elk Lid van de Internationale Arbeidsorganisatie, waarvoor dit Verdrag van kracht is, verbindt zich op verzoek ter beschikking van het Internationaal Arbeidsbureau en van andere Leden te stellen:

  • a. inlichtingen betreffende de nationale politiek, wetten en regelingen betreffende emigratie en immigratie;

  • b. inlichtingen betreffende bijzondere bepalingen met betrekking tot de migratie van arbeiders en de arbeids- en levensvoorwaarden van migrerende arbeiders;

  • c. inlichtingen betreffende algemene overeenkomsten en bijzondere regelingen terzake aangegaan door het Lid.

Artikel 2

Elk Lid, waarvoor dit Verdrag van kracht is, verbindt zich een behoorlijke en kosteloze dienst in stand te houden, of zich ervan te verzekeren dat deze in stand gehouden wordt, teneinde migrerende arbeiders behulpzaam te zijn en in het bijzonder om hun juiste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 3

  • 1 Elk Lid, waarvoor dit Verdrag van kracht is, verbindt zich, voor zover nationale wettelijke maatregelen dit mogelijk maken, alle passende maatregelen te nemen tegen misleidende propaganda betreffende emigratie en immigratie.

  • 2 Tot dit doel zal het, waar passend, samenwerken met andere betrokken Leden.

Artikel 4

In passende gevallen moeten door elk Lid, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, maatregelen worden genomen ter vergemakkeling van vertrek, reis en ontvangst van migrerende arbeiders.

Artikel 5

Elk Lid, waarvoor dit Verdrag van kracht is, verbindt zich binnen de grenzen van zijn bevoegdheid behoorlijke medische diensten in stand te houden, met de taak

  • a. waar nodig vast te stellen, zowel ten tijde van vertrek als ten tijde van aankomst, dat migrerende arbeiders en de leden van hun gezinnen, die toestemming verkregen hebben hen te vergezellen of zich bij hen te voegen, in goede gezondheid verkeren;

  • b. er voor waken, dat migrerende arbeiders en hun gezinsleden een behoorlijk geneeskundig toezicht genieten en goede hygiënische omstandigheden ten tijde van het vertrek, gedurende de reis en bij aankomst in het land van bestemming.

Artikel 6

  • 1 Elk Lid, waarvoor dit Verdrag van kracht is, verbindt zich zonder onderscheid ten aanzien van nationaliteit, ras, godsdienst of geslacht, emigranten die wettig op zijn territoir verblijven, te behandelen op een wijze, die niet minder gunstig is dan die, welke het aan zijn eigen onderdanen verleent met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.