Nederlandse vertaling:

 

Verdrag betreffende gedeeltelijke herziening van het verdrag betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten

 

     De Algemeene Conferentie van de Internationale Organisatie van den Arbeid, door den Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen te Genève en aldaar bijeengekomen op 4 Juni 1934 in hare achttiende zitting, besloten hebbende verschillende voorstellen aan te nemen betreffende de gedeeltelijke herziening van het verdrag betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, aangenomen door de Conferentie in hare zevende zitting, welk onderwerp het vijfde punt van de agenda der zitting is, en

     overwegende, dat die voorstellen den vorm moeten aannemen van een internationaal verdrag,

     neemt heden den 21sten Juni 1934, het volgende verdrag aan, dat genoemd zal worden "(Herzien) verdrag betreffende beroepsziekten 1934":

 

Artikel 1

  • 1 Ieder Lid van de Internationale Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag bekrachtigt, verbindt zich om aan hen, die aan beroepsziekten of aan de gevolgen daarvan lijden, of aan hun rechtverkrijgenden een schadeloosstelling toe te kennen, overeenkomstig de algemeene beginselen van de nationale wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen.

  • 2 Het bedrag dier schadeloosstelling zal niet lager zijn dan het bedrag, dat de nationale wetgeving vaststelt ten aanzien van de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen. Onder dit voorbehoud is ieder Lid vrij om bij de vaststelling der voorwaarden in zijn nationale wetgeving nopens de betaling van schadeloosstelling voor beroepsziekten en bij de toepassing van de wetgeving betreffende schadeloosstelling voor arbeidsongevallen op die ziekten, die wijzigingen en veranderingen aan te brengen, welke hem dienstig voorkomen.

Artikel 2

Ieder Lid van de Internationale Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag bekrachtigt, verbindt zich om

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.