Zie ook:
- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden (hierna te noemen "Nederland" of "de verdragsluitende partij")

     en

     de Regering van de Volksrepubliek China (hierna te noemen "China" of "de verdragsluitende partij"),

     Ernaar strevend de vriendschappelijke betrekkingen tussen Nederland en China te ontwikkelen, en

     Geleid door de wens hun wederzijdse samenwerking op het gebied van sociale zekerheid te bevorderen, met name ter voorkoming van dubbele verzekering van bepaalde elementen uit hoofde van de stelsels van sociale zekerheid van beide landen,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. de uitdrukking „grondgebied”, wat de Volksrepubliek China betreft, het volledige grondgebied van de Volksrepubliek China waarop de Socialezekerheidswet van de Volksrepubliek China en overige relevante wet- en regelgeving van toepassing zijn, met inbegrip van haar landgebied, binnenwateren, territoriale zee en het luchtruim daarboven, alsmede elk gebied buiten haar territoriale zee waarbinnen de Volksrepubliek China soevereine rechten uitoefent of rechtsmacht heeft in overeenstemming met het internationale recht en haar nationale recht; en

   wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, het Europese deel van Nederland, met inbegrip van zijn territoriale zee en elk gebied buiten en grenzend aan zijn territoriale zee waarbinnen het Koninkrijk der Nederlanden, in overeenstemming met het internationale recht, rechtsmacht heeft of soevereine rechten uitoefent;

  • b. de uitdrukking „wetgeving”, wat China betreft, de wetten, de administratieve, ministeriële en lokale regels en voorschriften en de overige wettelijke bepalingen met betrekking tot de socialezekerheidsstelsels die onder de reikwijdte van dit Verdrag vallen [als genoemd] in artikel 2, eerste lid, onderdeel i; en

   wat Nederland betreft, de in artikel 2, eerste lid, onderdeel ii, genoemde wet- en regelgeving;

  • c. de uitdrukking „bevoegde autoriteit”, wat China betreft, het ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid; en

   wat Nederland betreft, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • d. de uitdrukking „bevoegde orgaan”, wat China betreft, de Sociale Verzekeringsadministratie van het ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid of andere door bovengenoemd ministerie aangewezen lichamen; en

   wat Nederland betreft, de Sociale Verzekeringsbank of andere door bovengenoemde minister aangewezen lichamen.

 • 2 Elke uitdrukking die niet wordt omschreven in het eerste lid van dit artikel heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de van toepassing zijnde wetgeving.

Artikel 2. Reikwijdte van de wetgeving

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing op de wetgeving met betrekking tot de volgende sociale verzekeringen:

  • i. wat China betreft,

   • a. de basisouderdomsverzekering voor werknemers;

   • b. de werkloosheidsverzekering; en

  • ii. wat Nederland betreft,

   • a. ouderdom;

   • b. werkloosheid;

   • c. nabestaanden.

 • 2 Tenzij anders voorzien in dit Verdrag omvat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde wetgeving geen verdragen inzake sociale zekerheid die tussen een verdragsluitende partij en een derde staat kunnen worden gesloten, of wetgeving die met het oog op de specifieke implementatie daarvan wordt uitgevaardigd.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij anders aangegeven is dit Verdrag van toepassing op alle personen die onderworpen zijn aan de wetgeving van een van de verdragsluitende partijen alsmede op andere personen die rechten ontlenen aan deze personen.

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Tenzij anders voorzien in dit Verdrag hebben de in artikel

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.