Zie ook:
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Federatieve Republiek Brazilië,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Geleid door de wens bepalingen vast te stellen die de betrekkingen tussen de twee landen op het gebied van sociale zekerheid regelen,

     Vastbesloten een Verdrag inzake sociale zekerheid te sluiten onder de hierna bepaalde voorwaarden:

 

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  • a. Onder „wetgeving" wordt verstaan: de wetgeving met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde takken van sociale zekerheid;

  • b. Onder „bevoegde autoriteit " wordt verstaan:

   • in de Federatieve Republiek Brazilië: de Minister van Sociale Zekerheid en Sociale Bijstand;

   • in het Koninkrijk der Nederlanden: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • c. Onder „bevoegd ministerie" wordt verstaan: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de formulering van het Verdrag in overeenstemming met zijn wetgeving:

   • in de Federatieve Republiek Brazilië: het Ministerie van Sociale Zekerheid en Sociale Bijstand;

   • in het Koninkrijk der Nederlanden: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • d. Onder „bevoegd orgaan" wordt verstaan: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wetgeving van de Verdragsluitende Partij:

   • in de Federatieve Republiek Brazilië: het Nationale Instituut voor de Sociale Zekerheid – INSS;

   • in het Koninkrijk der Nederlanden: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen met betrekking tot de in artikel 2, sub-paragraaf B, onder a, b en c bedoelde wetgeving; en Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de in artikel 2, sub-paragraaf B, onder d, e en f bedoelde wetgeving;

  • e. Onder „verbindingsorgaan" wordt verstaan: het orgaan dat verantwoordelijk is voor het informeren van de betrokken Verdragsluitende Partijen, alsmede voor de documenten- en berichtenstroom tussen de Verdragsluitende Partijen:

   • in de Federatieve Republiek Brazilië: het Nationale Instituut voor Sociale Zekerheid - INSS;

   • in het Koninkrijk der Nederlanden: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen met betrekking tot de in artikel 2, sub-paragraaf B, onder a, b en c bedoelde wetgeving; en de Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de in artikel 2, sub-paragraaf B, onder d, e en f bedoelde wetgeving, en met betrekking tot de administratie van ingevolge artikel 8 en artikel 12 gedetacheerde werknemers;

  • f. Onder „rechthebbende" wordt voor de toepassing van dit Verdrag verstaan: een persoon die sociale zekerheid geniet, de verzekerde of een gezinslid als zodanig omschreven in de toepasselijke wetgeving van elke Verdragsluitende Partij bij dit Verdrag;

  • g. Onder „uitkering" wordt verstaan: betaling in geld, inkomen, subsidie of vergoeding voorzien in de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen, met inbegrip van de aanvullingen en toeslagen hierop en aanpassingen hiervan op basis van deze wetgeving;

  • h. Onder „socialeverzekeringstijdvak" wordt verstaan: een periode die als zodanig wordt aangemerkt in de wetgeving waaraan de persoon in elk van de Verdragsluitende Partijen onderworpen is of is geweest.

 • 2 De overige termen of uitdrukkingen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan in de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen wordt toegekend.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing:

 • A. – In de Federatieve Republiek Brazilië, op de wetgeving van het Algemene Regiem van Sociale Zekerheid met betrekking tot de volgende uitkeringen:

  • a. uittreding vanwege: arbeidsongeschiktheid;

   leeftijd;

   jaren van betaling van premie of bijdrage (dienstjaren);

  • b. uitkeringen wegens overlijden;

  • c. ziekte-uitkeringen;

  • d. gezinstoelage;

  • e. moederschapstoelage.

 • B. – In het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. ziekte-uitkeringen (uitkeringen bij ziekte en moederschap);

  • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d. ouderdomspensioenen;

  • e. nabestaandenpensioenen;

  • f. kinderbijslagen;

   en voor de toepassing van Titel II van het Verdrag tevens de wetgeving inzake:

  • g. werkloosheidsuitkeringen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing op alle personen die aan de wetgeving van een van beide of beide Verdragsluitende Partijen onderworpen zijn of zijn geweest, alsmede op gezinsleden en nabestaanden van deze personen voor zover zij rechten aan die personen ontlenen.

Artikel 4. Gelijke behandeling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De volgende personen die wonen op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij hebben dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van de wetgeving van die Verdragsluitende Partij als haar eigen onderdanen:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.