Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden,

     en

     de Republiek Argentinië,

     hierna te noemen de "Verdragsluitende Partijen",

     wensend de wederkerige export van socialezekerheidsuitkeringen tussen de twee landen mogelijk te maken,

     wensend de samenwerking tussen de beide staten te regelen teneinde de rechtmatige uitvoering van hun wetgeving in elkaars land te garanderen,

     zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied" betekent met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Republiek Argentinië het grondgebied in Argentinië;

  • b. „wetgeving" betekent de wetgeving die betrekking heeft op de in artikel 2 genoemde takken van sociale zekerheid;

  • c. „bevoegde autoriteit" betekent met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Argentinië: de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid;

  • d. „bevoegd orgaan" betekent met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden voor wat betreft de takken van sociale verzekeringen genoemd onder artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b en c: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of elk lichaam bevoegd om de functies uit te oefenen die thans door eerdergenoemd orgaan worden uitgeoefend, en voor wat betreft de takken van sociale verzekeringen genoemd onder artikel 2, eerste lid, onderdelen d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank; met betrekking tot de Republiek Argentinië betekent dit de Nationale Administratie van Sociale Zekerheid (ANSES), de nationale, provinciale, gemeentelijke en beroepsmatige instituten en organisaties of de Administratie van Fondsen van Pensioenen en Uitkeringen (AFJP), bevoegd volgens de toepasselijke wetgeving;

  • e. „autoriteit" betekent elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, de belastingdienst, de burgerlijke stand administraties, de arbeidsbureaus, de scholen en andere onderwijsinstituten, de handelsregisters, de politie, het gevangeniswezen en de immigratiekantoren;

  • f. „uitkering" betekent elke in geld uitgekeerde vergoeding ingevolge de wetgeving genoemd in artikel 2;

  • g. „uitkeringsgerechtigde" betekent iedere persoon die aanspraak maakt of recht heeft op een uitkering;

  • h. „gezinslid of rechthebbende" betekent een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt in de toepasselijke wetgeving.

 • 2 Alle andere termen of uitdrukkingen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • Met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving betreffende de volgende takken van sociale verzekeringen:

   • a. uitkeringen in geval van ziekte en moederschap;

   • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

   • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

   • d. ouderdomsuitkeringen;

   • e. nabestaandenuitkeringen;

   • f. kinderbijslagen.

  • Met betrekking tot de Republiek Argentinië:

   Op de wetgeving betreffende de contributieve uitkeringen van het Systeem van Sociale Verzekeringen met betrekking tot de stelsels van ouderdom, invaliditeit en overlijden, gebaseerd op de verdeling of op de individuele kapitalisatie, waarvoor nationale, provinciale, gemeentelijke en beroepsmatige instanties of de Administratie van Fondsen van Pensioenen en Uitkeringen (AFJP) bevoegd zijn.

 • 2 Dit Verdrag is van overeenkomstige toepassing op toekomstige wetgeving die de wetgeving genoemd in het vorige lid aanvult of verandert.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op alle uitkeringsgerechtigden alsmede op hun rechthebbenden en hun gezinsleden voorzover zij wonen of verblijven op het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zullen alle uitkeringsgerechtigden, hun rechthebbenden en gezinsleden, die recht hebben op

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.