Zie ook:
- Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus ondertekend te Den Haag op 9 juli 2002

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Republiek Cyprus,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Staten,

     vastbesloten de wederzijdse betrekkingen tussen de twee Staten op het gebied van sociale zekerheid te regelen,

     zijn het volgende overeengekomen:

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag

  • a. wordt verstaan onder „grondgebied"

   , met betrekking tot de Republiek Cyprus: het eiland Cyprus,

   met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  • b. wordt verstaan onder „wetgeving": de wetgeving die betrekking heeft op de in artikel 2, eerste lid, bedoelde takken van sociale zekerheid;

  • c. wordt verstaan onder „onderdaan",

   met betrekking tot de Republiek Cyprus: een staatsburger van de Republiek Cyprus,

   met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: een persoon met de Nederlandse nationaliteit;

  • d. wordt verstaan onder „bevoegde autoriteit",

   met betrekking tot de Republiek Cyprus: de minister van Arbeid en Sociale Verzekering,

   met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland;

  • e. wordt verstaan onder „bevoegd orgaan": het orgaan dat uit hoofde van de toepasselijke wetgeving bevoegd is;

  • f. wordt verstaan onder „verzekeringstijdvak": het tijdvak van betaling van premie of bijdrage of een vergelijkbaar tijdvak dat als zodanig is omschreven uit hoofde van de wetgeving van een Verdragsluitende Staat;

  • g. wordt verstaan onder „uitkering": een uitkering of pensioen krachtens de wetgeving, en waarin zijn begrepen alle aanvullingen op of verhogingen van die uitkering uit hoofde van de wetgeving;

  • h. wordt verstaan onder „rechthebbende": een persoon die recht heeft op een uitkering;

  • i. wordt verstaan onder „gezinslid": een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt in de toepasselijke wetgeving;

  • j. wordt verstaan onder „woonplaats" of een vorm daarvan: gewoonlijke woonplaats;

  • k. wordt verstaan onder „verblijfplaats" of een vorm daarvan: tijdelijke verblijfplaats;

  • l. wordt verstaan onder „vluchteling": een persoon zoals omschreven in artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en in artikel 1, tweede lid, van het protocol betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te New York op 31 januari 1967;

  • m. wordt verstaan onder „staatloze": een persoon zoals omschreven in artikel 1 van het Verdrag inzake staatlozen, ondertekend te New York op 28 september 1954.

 • 2 Andere woorden en uitdrukkingen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan krachtens de wetgeving wordt toegekend.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • a. met betrekking tot de Republiek Cyprus, op de wetgeving inzake de sociale verzekeringswetten van 1980 tot 2001 betreffende

   • i. moederschapsuitkering, met inbegrip van moederschapstoelage;

   • ii. ziekte-uitkering;

   • iii. werkloosheidsuitkering;

   • iv. uitkeringen voor arbeidsongevallen;

   • v. ouderdomspensioen;

   • vi. invaliditeitspensioen;

   • vii. weduwenpensioen;

   • viii. wezenpensioen;

   • ix. uitvaarttoelage.

  • b. met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, op de wetgeving inzake de volgende takken van sociale verzekering:

   • i. ziekte-uitkering (uitkering bij ziekte en moederschap);

   • ii. arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers;

   • iii. arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen;

   • iv. werkloosheidsuitkering;

   • v. ouderdomspensioen;

   • vi. nabestaandenpensioen;

   • vii. kinderbijslag.

 • 2 Dit Verdrag is ook van toepassing op alle wetgeving die de in het eerste lid van dit artikel bedoelde wetgeving vervangt, wijzigt, aanvult, consolideert of daarvoor in de plaats treedt.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij anders bepaald, is dit Verdrag ook van toepassing op:

 • a. personen op wie de wetgeving van een van beide of beide Verdragsluitende Staten van toepassing is of is geweest;

 • b. personen die rechten ontlenen aan personen vermeld onder letter a.

Artikel 4. Gelijke behandeling

Tenzij anders bepaald in dit Verdrag, hebben een onderdaan van een Verdragsluitende Staat, een vluchteling en een staatloze, wanneer zij wonen of verblijven op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Staten, dezelfde rechten en verplichtingen als een onderdaan van die Verdragsluitende Staat inzake de toepassing van diens wetgeving.

Artikel 5. Uitvoer van uitkeringen

 • 1 Tenzij anders bepaald in dit Verdrag, zijn bepalingen van de wetgeving van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.