Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Republiek Korea

     (hierna genoemd "de Verdragsluitende Partijen"),

     Geleid door de wens de betrekkingen tussen de twee landen op het gebied van de sociale zekerheid te regelen, en

     Wensend dubbele dekking onder de stelsels van sociale zekerheid van beide landen te voorkomen voor personen die zich verplaatsen tussen of werken op hun onderscheiden grondgebieden,

     Zijn als volgt overeengekomen:

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing. Verstaan wordt onder:

  • a. „Korea", de Republiek Korea, en

   „Nederland", het Koninkrijk der Nederlanden;

  • b. „grondgebied":

   • i. met betrekking tot Korea, het grondgebied van de Republiek Korea, en

   • ii. met betrekking tot Nederland, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  • c. „onderdaan":

   • i. met betrekking tot Korea, een onderdaan van de Republiek Korea als omschreven in de Nationaliteitswet, en

   • ii. met betrekking tot Nederland, een persoon met de Nederlandse nationaliteit;

  • d. „bevoegde autoriteit":

   • i. met betrekking tot Korea, de Minister van Gezondheid en Welzijn, en

   • ii. met betrekking tot Nederland, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • e. „instelling":

   • i. met betrekking tot Korea, de Nationale Pensioen Instelling, en

   • ii. met betrekking tot Nederland, de instelling belast met de uitvoering van de in artikel 2 genoemde wetgeving;

  • f. „wetgeving": de wetten en voorschriften genoemd in artikel 2;

  • g. „werknemer": een persoon die in dienst is van een werkgever alsmede elke persoon die in de toepasselijke wetgeving met een werknemer wordt gelijkgesteld.

 • 2 Andere termen en uitdrukkingen die niet in dit artikel zijn omschreven hebben de betekenis die daaraan respectievelijk in de betrokken wetgeving wordt toegekend.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing

  • a. met betrekking tot Korea, op de Nationale pensioenwet, en

  • b. met betrekking tot Nederland, op de wetgeving inzake:

   • i. de ouderdomsverzekering;

   • ii. de invaliditeitsverzekering;

   • iii. de nabestaandenverzekering;

   • iv. de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen);

   • v. de werkloosheidsverzekering;

   • vi. de kinderbijslagen.

 • 2 Onder voorbehoud van het bepaalde in het derde lid van dit artikel is dit Verdrag ook van toepassing op alle wetgeving waarbij de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgeving wordt afgeschaft, vervangen, gewijzigd, aangevuld of gecodificeerd.

 • 3 Dit Verdrag is niet van toepassing op de wetten of voorschriften waarbij de bestaande wetgeving van een Verdragsluitende Partij wordt uitgebreid tot een nieuwe categorie uitkeringsgerechtigden, indien de bevoegde autoriteit van die Verdragsluitende Partij, binnen drie maanden na de datum van de officiële publicatie of bekendmaking van bedoelde wetten of voorschriften, de bevoegde autoriteit van de andere Verdragsluitende Partij ervan in kennis stelt dat een dergelijke uitbreiding van het Verdrag niet wordt beoogd.

 • 4 Dit Verdrag is niet van toepassing op wetgeving waarbij een nieuwe tak van sociale zekerheid wordt ingesteld, tenzij de Verdragsluitende Partijen daartoe een overeenkomst sluiten.

 • 5 Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald omvat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde wetgeving geen verdragen of andere internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid, die kunnen worden gesloten tussen een Verdragsluitende Partij en een derde Staat, of wetgeving die wordt uitgevaardigd voor de specifieke uitvoering daarvan.

 • 6 Dit Verdrag is niet van toepassing op regelingen betreffende sociale bijstand of op speciale regelingen voor ambtenaren of daarmee gelijkgestelde personen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij anders bepaald is dit Verdrag van toepassing op:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.