Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Spaanse Staat,

     Wensende de bestaande betrekkingen tussen Nederland en Spanje op het gebied van de sociale zekerheid aan te passen aan de ontwikkelingen welke sedert de ondertekening van het Verdrag inzake sociale zekerheid op 17 december 1962 te Madrid, in hun beider wetgevingen hebben plaatsgevonden;

     Besloten hebbende een verdrag te sluiten ter vervanging van dat Verdrag;

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Verdrag:

 • a) wordt onder „grondgebied” verstaan:

  van Nederlandse zijde: het grondgebied in Europa;

  van Spaanse zijde: de provincies op het schiereiland, de Balearen, de Kanarische eilanden en de Spaanse provincies in Noord-Afrika;

 • b) worden onder „wetgeving” of „wettelijke regeling” verstaan de bestaande en toekomstige wetten, reglementen en statutaire bepalingen met betrekking tot de in het eerste lid van artikel 2 bedoelde regelingen en takken van sociale zekerheid;

 • c) wordt onder „bevoegde autoriteiten” verstaan:

  van Nederlandse zijde: de Minister van Sociale Zaken; inzake verstrekkingen van de ziekteverzekering: de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, van Spaanse zijde: de Minister van Arbeid;

 • d) wordt onder „woonplaats” verstaan de normale verblijfplaats;

 • e) wordt onder „verblijfplaats” verstaan de tijdelijke verblijfplaats;

 • f) wordt onder „bevoegd orgaan” verstaan het orgaan, waarbij de verzekerde is aangesloten op het tijdstip, waarop hij om een prestatie verzoekt, of het orgaan, tegenover hetwelk hij recht op prestaties heeft of zou hebben, indien hij woonde op het grondgebied van de Verdragsluitende Partij, waar dit orgaan zich bevindt;

 • g) wordt onder „orgaan van de woonplaats” verstaan het orgaan, dat bevoegd is de betreffende prestaties te verlenen ter plaatse waar de belanghebbende woont, volgens de wetgeving van de Verdragsluitende Partij welke door dat orgaan wordt uitgevoerd of, indien een dergelijk orgaan niet bestaat, het door de de autoriteit van de betrokken Verdragsluitende Partij aangewezen orgaan;

 • h) wordt onder „orgaan van de verblijfplaats” verstaan het orgaan, dat bevoegd is de betreffende prestaties te verlenen ter plaatse waar de belanghebbende verblijft, volgens de wetgeving van de Verdragsluitende Partij welke door dat orgaan wordt uitgevoerd of, indien een dergelijk orgaan niet bestaat, het orgaan, dat door de bevoegde autoriteit van de betrokken Verdragsluitende Partij is aangewezen;

 • i) worden onder „gezinsleden” verstaan de personen, die als zodanig worden aangemerkt of erkend door de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan zij wonen; indien echter deze wetgeving uitsluitend als gezinsleden beschouwt personen, die bij de belanghebbende inwonen, wordt aan deze voorwaarde geacht te zijn voldaan, wanneer deze personen in hoofdzaak ten laste van de belanghebbende komen;

 • j) worden onder „nagelaten betrekkingen” verstaan de personen, die in de wettelijke regeling krachtens welke de prestaties worden verleend als zodanig worden aangemerkt of erkend;

 • k) worden onder „tijdvakken van verzekering” verstaan de tijdvakken van premiebetaling, van arbeid als loontrekkende of zelfstandige of van wonen, welke als tijdvakken van verzekering worden omschreven of aangemerkt in de wettelijke regeling, waaronder zij zijn vervuld of geacht worden te zijn vervuld, alsmede alle met deze tijdvakken gelijkgestelde tijdvakken, voor zover zij door die wettelijke regeling als waardig met tijdvakken van verzekering worden erkend;

 • l) worden onder „uitkeringen”, „pensioenen” of „renten” verstaan alle uitkeringen, pensioenen, renten, met inbegrip van alle bedragen ten laste van de openbare middelen, de verhogingen in verband met aanpassing aan het loon- of prijsniveau, of de aanvullende uitkeringen, alsmede de als afkoopsom uitgekeerde bedragen, welke in de plaats kunnen treden van de pensioenen of renten;

 • m) wordt onder „werknemer” verstaan een loontrekkende of een zelfstandige, alsmede iedere persoon, die volgens de van toepassing zijnde wetgeving met een loontrekkende gelijkgesteld is;

 • n) wordt onder „uitkering bij overlijden” verstaan elk bedrag dat geval van overlijden ineens wordt uitgekeerd.

Artikel 2

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • A. in Spanje:

   • a) op de wetgeving betreffende de algemene regeling van sociale zekerheid met betrekking tot:

    • 1°. gewone ziekten en beroepsziekten, moederschap, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en arbeids- en niet-arbeidsongevallen;

    • 2°. tijdelijke en blijvende invaliditeit;

    • 3°. ouderdom, overlijden en uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;

    • 4°. gezinsbijslagen;

    • 5°. werkloosheid;

    • 6°. herscholing en revalidatie van invaliden;

    • 7°. sociale diensten;

   • b) op de wetgeving betreffende de bijzondere regelingen voor:

    • 1°. werknemers in de landbouw;

    • 2°. zeelieden;

    • 3°. huispersoneel;

    • 4°. mijnwerkers in de steenkolenmijnen;

    • 5 °. zelfstandigen;

    • 6°. werknemers bij de spoorwegen;

    • 7°. kunstenaars;

    • 8°. handelsreizigers;

    • 9°. beroepsauteurs;

    • 10°. studerenden;

    • 11°. stierenvechters.

  • B. in Nederland op de wettelijke regelingen betreffende:

   • a) prestaties bij ziekte en moederschap (met inbegrip van prestaties bij ongevallen en beroepsziekten);

   • b) prestaties bij arbeidsongeschiktheid (invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten);

   • c) uitkeringen bij ouderdom;

   • d) uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;

   • e) uitkeringen bij werkloosheid;

   • f) kinderbijslag.

 • 2 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op alle wetten of regelingen, welke de wettelijke regelingen, genoemd in het eerste lid van dit artikel, wijzigen of aanvullen of kunnen wijzigen of aanvullen.

  Dit Verdrag is gelijkelijk van toepassing:

  • a) op wetten of regelingen, welke betrekking hebben op een nieuwe tak van sociale verzekering, indien daartoe een nadere overeenkomst is gesloten tussen de Verdragsluitende Partijen;

  • b) op wetten of regelingen, welke de werking van de bestaande regelingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien de Regering van de betrokken Verdragsluitende Partij daartegen niet binnen drie maanden na kennisgeving van de officiële bekendmaking van bedoelde wetten of regelingen bezwaar maakt.

Artikel 3

 • 1 De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op Nederlandse en Spaanse werknemers, op wie de wetgeving van één der Verdragsluitende Partijen van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen.

 • 2 De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op de leden van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en evenmin, in voorkomend geval op de kanselarij beambten, indien deze onderdaan zijn van de vertegenwoordigde Staat.

Artikel 4

De onderdanen van één der Verdragsluitende Partijen, op wie de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn, zijn onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de andere Partij onderworpen aan de verplichtingen en gerechtigd tot de voordelen, voortvloeiende uit de in artikel 2 genoemde wettelijke regelingen.

Artikel 5

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, kunnen uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, renten ter zake van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, kinderbijslagen en uitkeringen bij overlijden, verkregen krachtens de wettelijke regeling van een Verdragsluitende Partij, niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende niet op het grondgebied van deze Partij woont.

Artikel 6

 • 1 Behalve ten aanzien van ouderdomsuitkeringen en uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, kan krachtens

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.