Zie ook:
- Administratief Akkoord voor de toepassing van het op 25 april 1984 te Jeruzalem tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël inzake sociale zekerheid, met Protocol, betreffende herziening van het op 25 april 1984 te Jeruzalem ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël,

     Geleid door de wens de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen,

     Zijn overeengekomen het volgende Verdrag te sluiten:

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag:

  • 1) wordt onder „Nederland” verstaan het Koninkrijk der Nederlanden en onder „Israël” de Staat Israël;

  • 2) wordt onder „grondgebied” verstaan wat Nederland betreft: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa,wat Israël betreft: het grondgebied van Israël;

  • 3) wordt onder „wetgeving” verstaan de van kracht zijnde wetten, regelingen en administratieve bepalingen die betrekking hebben op de in artikel 2 bedoelde takken en stelsels van sociale zekerheid;

  • 4) wordt onder „bevoegde autoriteit” verstaan wat Nederland betreft: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

   wat Israël betreft: de Minister van Arbeid en Sociale Zaken;

  • 5) wordt onder „verzekeringsorgaan” verstaan het lichaam dat of de autoriteit die belast is met de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde wetgevingen;

  • 6) wordt onder „bevoegd verzekeringsorgaan” verstaan het krachtens de toe te passen wetgeving bevoegde verzekeringsorgaan;

  • 7) wordt onder „bevoegde Staat” verstaan de Staat op het grondgebied waarvan het bevoegde verzekeringsorgaan is gevestigd;

  • 8) wordt onder „verbindingsorgaan” verstaan een orgaan voor verbinding en informatie tussen de verzekeringsorganen van de beide Verdragsluitende Partijen ten einde de uitvoering van dit Verdrag te vergemakkelijken en voor het informeren van de belanghebbende personen omtrent hun rechten en verplichtingen op grond van het Verdrag;

  • 9) wordt onder „gezinslid” verstaan een gezinslid overeenkomstig de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan het bevoegde verzekeringsorgaan, ten laste waarvan de uitkeringen worden verleend, is gevestigd;

  • 10) wordt onder „tijdvakken van verzekering” verstaan tijdvakken van premie- of bijdragebetaling, van dienstbetrekking, van beroepswerkzaamheden of van wonen, die als tijdvakken van verzekering worden omschreven of aangemerkt ingevolge de wetgeving krachtens welke zij zijn vervuld, alsmede alle met deze tijdvakken gelijkgestelde tijdvakken, voor zover zij als zodanig door deze wetgeving zijn erkend;

  • 11) wordt onder „uitkering” of „pensioen” verstaan een uitkering of pensioen krachtens de toe te passen wetgeving, met inbegrip van alle bestanddelen daarvan, alsmede alle verhogingen en aanvullende betalingen ingevolge deze wetgeving.

 • 2 In dit Verdrag hebben andere termen de betekenis die daaraan wordt gegeven krachtens de wetgeving die wordt toegepast.

Artikel 1a

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, is dit Verdrag van toepassing op personen op wie de wetgeving van een van de Verdragsluitende Partijen van toepassing is of is geweest, en op andere personen ten aanzien van de rechten die zij aan eerstvermelde personen ontlenen.

Artikel 2

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing

  • A. in Nederland op alle wetgevingen betreffende de navolgende takken:

   • a) ziekteuitkeringsverzekering, met inbegrip van het stelsel inzake de aansprakelijkheid van een werkgever,

   • b) invaliditeitsverzekering,

   • c) ouderdomsverzekering,

   • d) nabestaandenverzekering,

   • e) werkloosheidsverzekering,

   • f) kinderbijslagen;

  • B. in Israël op de Algemene Verzekeringswet (Samengevoegde tekst) 5755-1995 voor zover deze van toepassing is op de volgende takken:

   • a) verzekering inzake ouderdom en nagelaten betrekkingen,

   • b) invaliditeitsverzekering,

   • c) arbeidsongevallenverzekering,

   • d) moederschapsverzekering,

   • e) kinderverzekering,

   • f) werkloosheidsverzekering.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het vierde lid van dit artikel, is dit Verdrag eveneens van toepassing op de wetgeving waarbij de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgevingen worden gewijzigd, aangevuld of samengevoegd.

 • 3 Dit Verdrag is slechts van toepassing op een andere wetgeving dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgevingen, betreffende een nieuw stelsel of een nieuwe tak van sociale zekerheid, indien de Verdragsluitende Partijen zulks overeenkomen.

 • 4 Dit Verdrag is niet van toepassing op wetgevingen die de toepassing van de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgevingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien de bevoegde autoriteit van de betrokken Staat zulks besluiten hiervan binnen zes maanden na de datum van de in artikel 24, eerste lid, bedoelde kennisgeving van deze wetgeving mededeling doet.

 • 5 Dit Verdrag is niet van toepassing op regelingen inzake sociale of medische bijstand, noch op bijzondere regelingen voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden.

Artikel 3

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, worden voor de toepassing van de wetgeving van een Verdragsluitende Partij de volgende personen, die op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij wonen, gelijkgesteld met onderdanen van die Verdragsluitende Partij:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.