Zie ook:
- Protocol behorende bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

- Tweede Protocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

     de Regering van de Verenigde Staten van Amerika,

     Geleid door de wens de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen, zijn het volgende overeengekomen:

 

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Verdrag:

 • 1. wordt onder „Verenigde Staten” verstaan de Verenigde Staten van Amerika en wordt onder „Nederland” verstaan het Koninkrijk der Nederlanden;

 • 2. wordt onder „grondgebied” verstaan,

  wat de Verenigde Staten betreft, de Staten, het District Columbia, het Gemenebest van Puerto Rico, de Maagdeneilanden, Guam en Amerikaans Samoa, en,

  wat Nederland betreft, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

 • 3. wordt onder „onderdaan” verstaan,

  wat de Verenigde Staten betreft, een onderdaan van de Verenigde Staten zoals omschreven in artikel 101, Immigration and Nationality Act, zoals gewijzigd, en

  wat Nederland betreft, een persoon met de Nederlandse nationaliteit;

 • 4. wordt onder „wetten” verstaan de in artikel 2 vermelde wetten en regelingen;

 • 5. wordt onder „Bevoegde Autoriteit” verstaan,

  wat de Verenigde Staten betreft, ”The Secretary of Health and Human Services” en

  wat Nederland betreft, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • 6. wordt onder „uitvoeringsorgaan” verstaan,

  wat de Verenigde Staten betreft, de "Social Security Administration”, en

  wat Nederland betreft, het orgaan of de autoriteit, belast met de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de in artikel 2, lid l(b) vermelde wetten, alsmede de Nederlandse rechtbanken die bevoegd zijn voor zaken betreffende die wetten;

 • 7. wordt onder „verzekeringstijdvak” verstaan een tijdvak van premiebetaling, een tijdvak van inkomsten uit loondienst of uit zelfstandige arbeid of een tijdvak van wonen, dat door de wetten krachtens welke een zodanig tijdvak is vervuld als een verzekeringstijdvak wordt omschreven of aangemerkt, of elk soortgelijk tijdvak voor zover het krachtens deze wetten met een verzekeringstijdvak wordt gelijkgesteld;

 • 8. wordt onder „uitkering” verstaan een uitkering, pensioen of bijslag waarin de wetgeving van een Verdragsluitende Staat voorziet, met inbegrip van de aanvullingen of verhogingen die van toepassing zijn op die uitkering, dat pensioen of die bijslag uit hoofde van de in artikel 2 bedoelde wetgeving;

 • 9. elke term die niet in dit Verdrag is omschreven heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetten die worden toegepast.

Artikel 2

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing

  • (a) Wat de Verenigde Staten betreft, op de wetten betreffende het Federale Programma inzake Ouderdomsverzekering, Verzekering van nagelaten betrekkingen en Invaliditeitsverzekering:

   • i) Titel II van de "Social Security Act" en de krachtens deze wet getroffen regelingen, met uitzondering van de artikelen 226, 226A en 228 van die titel en de krachtens deze artikelen getroffen regelingen, en

   • ii) Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 21 van de Internal Revenue Code van 1986 en de krachtens deze hoofdstukken getroffen regelingen;

  • (b) Wat Nederland betreft, op de wetten betreffende:

   • i) de invaliditeitsverzekering;

   • ii) de algemene ouderdomsverzekering;

   • iii) de algemene weduwen- en wezenverzekering;

   • iv) de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen);

   • v) de werkloosheidsverzekering;

   • vi) de kinderbijslagen.

 • 2 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op toekomstige wetgeving van een Verdragsluitende Staat, die de in het eerste lid genoemde wetten uitbreidt tot nieuwe groepen rechthebbenden, tenzij de Bevoegde Autoriteit van die Verdragsluitende Staat binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de nieuwe wetgeving de Bevoegde Autoriteit van de andere Verdragsluitende Staat ervan in kennis stelt dat zij een zodanige uitbreiding van het Verdrag niet wenst.

 • 3 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, omvatten de in het eerste lid genoemde wetten geen verdragen of andere internationale overeenkomsten of supranationale wetgeving inzake sociale zekerheid die van kracht zijn tussen een van beide Verdragsluitende Staten en een derde Staat, of wetten en regelingen die zijn afgekondigd voor de specifieke uitvoering van deze internationale regelingen.

 • 4 Dit Verdrag is niet van toepassing op regelingen inzake sociale en medische bijstand, noch op bijzondere regelingen voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden.

Artikel 3

Tenzij anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op alle personen op wie de wetten van één of van beide Verdragsluitende Staten van toepassing zijn, dan wel zijn geweest, alsmede op gezinsleden en nagelaten betrekkingen van bedoelde personen voorzover zij rechten ontlenen aan deze personen.

Artikel 4

 • 1 Behoudens het bepaalde in het tweede lid worden de volgende personen, zolang zij wonen op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat, voor de toepassing van de wetten van deze Staat gelijkgesteld met onderdanen van deze Staat:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.