Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

     de Regering van het Koninkrijk Zweden,

     Geleid door de wens de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen,

     Zijn overeengekomen het volgende Verdrag te sluiten:

 

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag:

  • 1) wordt onder „Nederland” verstaan het Koninkrijk der Nederlanden en onder „Zweden” het Koninkrijk Zweden;

  • 2) wordt onder „grondgebied” verstaan

   wat Nederland betreft:

   het grondgebied van het Koninkrijk in Europa,

   wat Zweden betreft:

   het grondgebied van Zweden;

  • 3) wordt onder „wetgeving” verstaan de wetten, regelingen en administratieve bepalingen die betrekking hebben op de in artikel 2 bedoelde stelsels en takken van sociale zekerheid;

  • 4) wordt onder „bevoegde autoriteit” verstaan

   wat Nederland betreft:

   de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of aangaande verstrekkingen ingevolge de wetgeving inzake de ziekteverzekering: de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

   wat Zweden betreft:

   de Regering dan wel de door de Regering aangewezen autoriteit;

  • 5) wordt onder „verzekeringsorgaan” verstaan het lichaam dat of de autoriteit die belast is met de uitvoering van de in artikel 2 genoemde wetgevingen (of een deel daarvan);

  • 6) wordt onder „bevoegd verzekeringsorgaan” verstaan het krachtens de toe te passen wetgeving bevoegde verzekeringsorgaan;

  • 7) wordt onder „bevoegde Staat” verstaan de Staat op het grondgebied waarvan het bevoegde verzekeringsorgaan is gevestigd;

  • 8) wordt onder „tijdvakken van verzekering” verstaan tijdvakken van premie- of bijdragebetaling, van dienstbetrekking, van beroepswerkzaamheden of van wonen, welke als tijdvakken van verzekering worden omschreven of aangemerkt ingevolge de wetgeving krachtens welke zij zijn vervuld, alsmede alle met deze tijdvakken gelijkgestelde tijdvakken, voor zover zij als zodanig door deze wetgeving zijn erkend;

  • 9) wordt onder „uitkering” of „pensioen” verstaan een uitkering of een pensioen krachtens de toe te passen wetgeving, met inbegrip van alle bedragen ten laste van de openbare middelen, alsmede alle verhogingen en aanvullende uitkeringen.

 • 2 In dit Verdrag hebben andere termen de betekenis welke daaraan wordt gegeven in de wetgeving welke wordt toegepast.

Artikel 2

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing

  • A. in Nederland op de wetgeving betreffende:

   • a) de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen bij ziekte en moederschap);

   • b) de invaliditeitsverzekering (arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten);

   • c) de ouderdomsverzekering;

   • d) de weduwen- en wezenverzekering;

   • e) de werkloosheidsuitkeringen;

   • f) de kinderbijslagen;

  • B. in Zweden op de wetgeving betreffende:

   • a) de ziekteverzekering en ouderschapsverzekering;

   • b) het basispensioen;

   • c) het aanvullend pensioen;

   • d) de werkloosheidsverzekering en werkloosheidsondersteuning;

   • e) de kinderbijslagen;

   • f) de arbeidsongevallen- en beroepsziektenverzekering.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het vierde lid, is dit Verdrag eveneens van toepassing op de wetgeving waarbij de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgevingen worden samengevoegd, gewijzigd of aangevuld.

 • 3 Dit Verdrag is slechts van toepassing op een andere wetgeving dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgevingen, betreffende een nieuw stelsel of een nieuwe tak van sociale zekerheid, indien de Verdragsluitende Partijen zulks overeenkomen.

 • 4 Dit Verdrag is niet van toepassing op wetgevingen die de toepassing van de in het eerste lid van dit artikel genoemde wetgevingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien de bevoegde autoriteit van de betrokken Staat binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de nieuwe wetgeving de bevoegde autoriteit van de andere Staat ervan in kennis stelt dat zij een zodanige uitbreiding van het Verdrag niet wenst.

 • 5 Dit Verdrag is niet van toepassing op regelingen inzake de sociale of medische bijstand, noch op bijzondere regelingen voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden.

Artikel 3

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, is dit Verdrag van toepassing op onderdanen van de Verdragsluitende Partijen, op personen op wie de wetgeving van een van de Verdragsluitende Partijen van toepassing is dan wel is geweest, alsmede op personen die hun rechten van dergelijke personen afleiden.

Artikel 4

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, worden voor de toepassing van de wetgeving van een Verdragsluitende Partij de volgende personen met onderdanen van deze Verdragsluitende Partij gelijkgesteld:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.