Zie ook:
- Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

- Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (vervallen per 1 mei 2010; zie Vo. 883/2004 en Vo. 987/2009)

- Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

- Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

     Wederkerigheid op het gebied van sociale zekerheid bewerkstelligd hebbend door middel van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Den Haag op 11 augustus 1954;

     Geleid door de wens het bovengenoemde Verdrag en de uitbreiding en wijziging daarvan samen te voegen tot een document;

     Geleid door de wens de reikwijdte van deze wederkerigheid uit te breiden en te wijzigen en rekening te houden met wijzigingen in hun wetgeving;

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Deel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag, tenzij de context anders vereist, zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

  • a. Landen

   onder „Guernsey’’ wordt verstaan de eilanden Guernsey, Alderney, Herm en Jethou;

   onder „Jersey’’ wordt verstaan het eiland Jersey;

   onder „Nederland’’ wordt verstaan het Koninkrijk der Nederlanden;

   onder „grondgebied’’ wordt verstaan:

   • i. wat het Verenigd Koninkrijk betreft, Groot-Brittannië, Noord-Ierland alsmede het Eiland Man, Jersey en Guernsey en verwijzingen naar „het Verenigd Koninkrijk’’ of naar „grondgebied’’ met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk omvatten mede het Eiland Man, Jersey en Guernsey, wanneer van toepassing; of

   • ii. wat Nederland betreft, het grondgebied in Europa;

  • b. Algemene begripsbepalingen

   onder „bevoegde autoriteit’’ wordt verstaan:

   • i. met betrekking tot het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, hetDepartment for Work and Pensions voor Groot-Brittannië, deCommissioners of the Inland Revenue, of hun bevoegde vertegenwoordigers, het Department for Social Developmentvoor Noord-Ierland, het Department of Health and Social Security van het Eiland Man, het Employment and Social Security Committee of the States of Jersey of het Social Security Department of the States of Guernsey, naar gelang van het geval, en

   • ii. met betrekking tot Nederland, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

    onder „bevoegd orgaan’’ wordt, met betrekking tot Nederland, verstaan elk orgaan dat of elke autoriteit die belast is met de uitvoering van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedoelde wetgeving of een deel daarvan;

    onder „tijdvak van betaling van premie of bijdrage’’ wordt verstaan een tijdvak waarvoor premies of bijdragen die betrekking hebben op de uitkering in kwestie verschuldigd zijn, zijn betaald of worden behandeld als zijnde betaald krachtens de desbetreffende wetgeving;

    onder „afhankelijke persoon’’ wordt verstaan een persoon die als zodanig wordt beschouwd in verband met enige aanvraag om verhoging van een uitkering met betrekking tot een afhankelijke persoon krachtens de desbetreffende wetgeving;

    onder „werknemer’’ wordt verstaan:

    • i. uitgezonderd voor de toepassing van artikel 25, een persoon die, krachtens de toepasselijke wetgeving, valt onder de begripsomschrijving van loontrekkende of werknemer of die als zodanig wordt behandeld, en de woorden „persoon als werknemer werkzaam’’ worden dienovereenkomstig uitgelegd, of

    • ii. ten behoeve van artikel 25, een persoon die krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man valt onder de begripsomschrijving van „employed earner’’ (loontrekkende) of „employed person’’ (werknemer) of als zodanig wordt behandeld, of van „employed person’’ (werknemer) of „self-employed person’’ (zelfstandige) krachtens de wetgeving van Jersey of Guernsey, en de woorden „persoon als werknemer werkzaam is’’ worden dienovereenkomstig uitgelegd;

    onder „arbeid’’ wordt verstaan arbeid als werknemer en de woorden „werk’’, „werkzaamheden’’ „in loondienst’’ of „werkgever’’ worden dienovereenkomstig uitgelegd;

    onder „gelijkgesteld tijdvak’’ wordt, voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft, verstaan een tijdvak waarvoor premies of bijdragen die betrekking hebben op de uitkering in kwestie krachtens de wetgeving van deze Partij in rekening zijn gebracht;

    onder „het vorige Verdrag’’ wordt verstaan het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van 11 augustus 1954;

    onder „betaalde werkzaamheden’’ wordt verstaan werk in loondienst of werk als zelfstandige;

    onder „Toepassingsverordening’’ wordt verstaan Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden, niet-loontrekkenden en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, met inbegrip van de toepassing ervan op de Europese Economische Ruimte en met inbegrip van wijzigingen en aanpassingen die er op enig moment op van toepassing zijn;

    onder „inkomstenbelastingjaar’’ wordt, voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft, verstaan het tijdvak van twaalf maanden beginnend op 6 april van een jaar;

    onder „verzekeringsautoriteit’’ wordt verstaan de autoriteit die bevoegd is de uitkering in kwestie vast te stellen;

    onder „verzekeringstijdvak’’ wordt, voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft, verstaan een tijdvak van betaling van premie of bijdrage of een daaraan gelijkgesteld tijdvak, en voor wat Nederland betreft, een verzekeringstijdvak dat is vervuld krachtens de wetgeving van Nederland;

    onder „verzekerd’’ wordt, voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft, verstaan dat premies of bijdragen zijn betaald, of verschuldigd zijn door, of ten aanzien van, of in rekening zijn gebracht ten aanzien van de betrokken persoon;

    onder „wetgeving’’ wordt met betrekking tot een Partij verstaan de in artikel 3 bedoelde wetgeving zoals van toepassing op het grondgebied van een Partij of een deel van het grondgebied van die Partij;

    onder „Partij’’ wordt verstaan, tenzij in het Verdrag anders is omschreven, het Verenigd Koninkrijk of Nederland;

    „pensioen’’, „bijslag’’ of „uitkering’’ omvatten mede verhogingen van, of ieder bijkomend bedrag bij, respectievelijk een pensioen, bijslag of uitkering, uit hoofde van de wetgeving zoals omschreven in artikel 3;

    onder „rechtverstrekkend jaar’’ wordt verstaan:

    • i. met betrekking tot Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, ten minste vijftig weken van verzekering gedurende tijdvakken vóór 6 april 1975, of waarin de persoon inkomsten heeft genoten, of geacht wordt inkomsten te hebben genoten, ter hoogte van ten minste tweeënvijftig maal de minimumloongrens in een inkomstenbelastingjaar na 5 april 1978 krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, of

    • ii. met betrekking tot Jersey, een jaarbijdrage- of premiefactor van 1,00 krachtens de wetgeving van Jersey, of

    • iii. met betrekking tot Guernsey, een verzekeringstijdvak van niet minder dan vijftig weken krachtens de wetgeving van Guernsey;

    onder „jaar dat in aanmerking moet worden genomen’’ wordt, voor wat Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man betreft, verstaan een inkomstenbelastingjaar tussen 6 april 1975 en 5 april 1978 waarin premies of bijdragen zijn betaald over genoten inkomsten, of als genoten beschouwde inkomsten, ter hoogte van ten minste vijftig maal de minimumloongrens voor dat jaar;

    onder „vluchteling’’ wordt verstaan een persoon als bedoeld in artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, gedaan te Genève op 28 juli 1951 en het Protocol betreffende de status van vluchtelingen, gedaan te New York op 31 januari 1967;

    onder „Verordening (EEG) nr. 1408/71’’ wordt verstaan Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden, niet-loontrekkenden en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, met inbegrip op de toepassing ervan op de Europese Economische Ruimte en met inbegrip van wijzigingen en aanpassingen die er op enig moment op van toepassing zijn;

    onder „seizoensarbeider’’ wordt verstaan een aan de wetgeving van Jersey of Guernsey onderworpen persoon die naar Nederland gaat na op het eerstgenoemde grondgebied ten behoeve van een werkgever of onderneming die aldaar een plaats van bedrijfsuitoefening heeft, arbeid te hebben verricht dat een seizoensgebonden karakter heeft, afhankelijk van het jaargetijde is en automatisch ieder jaar terugkeert en waarvan de duur in elk geval de acht maanden niet mag overschrijden, en die voor de duur van deze arbeid op dat grondgebied verblijft;

    onder een „zelfstandige’’ wordt verstaan een persoon die, in de toepasselijke wetgeving, valt onder de omschrijving van zelfstandige (self-employed earner, self-employed person) of als zodanig wordt behandeld, en de woorden „persoon als zelfstandige werkzaam’’ worden dienovereenkomstig uitgelegd;

    onder „schip of vaartuig’’ wordt verstaan elk schip of vaartuig waarvan de haven van registratie een haven op een van beide grondgebieden is, of een hovercraft die in een van beide grondgebieden is geregistreerd, en waarvan de reder (of de beherende reder indien er meer dan een reder is) woont op een van beide grondgebieden of daar een plaats van bedrijfsuitvoering heeft;

    onder „staatloze’’ wordt verstaan een persoon als bedoeld in artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, gedaan te New York op 28 september 1954;

  • c. Ouderdomspensioenen, overlijdens-, nabestaanden- en invaliditeitsuitkeringen

   onder „aanvullend pensioen’’ verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man wordt verstaan elk aanvullend pensioen gebaseerd op de betaling van verzekeringspremies boven het niveau dat vereist is voor het recht op een basispensioen;

   onder „ouderdomspensioen van categorie A’’ wordt verstaan een van beide of beide van de volgende pensioenen: een basisouderdomspensioen en een aanvullend pensioen op basis van de eigen verzekeringspremies van een persoon of, voor bepaalde personen van wie het huwelijk is beëindigd door scheiding of weduwschap, of voor bepaalde personen van wie het samenlevingscontract is beëindigd door ontbinding door of overlijden van een van de geregistreerd partners, een basisouderdomspensioen gebaseerd op de verzekeringspremies van de voormalige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, en een ouderdomspensioen op basis van de eigen verzekeringspremies van een persoon of, voor bepaalde personen van wie het huwelijk is beëindigd door scheiding of weduwschap, gebaseerd op de premies van de voormalige echtgeno(o)t(e), verschuldigd ingevolge de wetgeving van Jersey of Guernsey;

   onder „ouderdomspensioen van categorie B’’ wordt verstaan een basisouderdomspensioen verschuldigd aan een gehuwde persoon of een geregistreerd partner op basis van de premies van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner of, voor een weduwe, weduwnaar of nabestaande geregistreerd partner, ofwel een basisouderdomspensioen en een aanvullend pensioen op basis van de verzekeringspremies van de overleden echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, ofwel een ouderdomspensioen verschuldigd krachtens de wetgeving van Jersey of Guernsey aan de echtgenote uit hoofde van de premies van haar nog in leven zijnde echtgenoot, of beide;

   onder „nabestaandenuitkering’’ wordt verstaan:

   • i. bereavement payment(betaling bij overlijden),bereavement allowance (uitkering bij overlijden) enwidowed parent’s allowance (uitkering aan een ouder die weduwnaar/weduwe is), verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, of

   • ii. widow’s payment (betaling aan een weduwe), widowed mother’s allowance (uitkering aan een moeder die weduwe is geworden) en widow’s pension (weduwenpensioen) verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, of

   • iii. survivor’s allowance (nabestaandenuitkering) ensurvivor’s pension (nabestaandenpensioen) verschuldigd krachtens de wetgeving van Jersey, of

   • iv. bereavement payment (betaling bij overlijden), widowed parent’s allowance (uitkering aan een ouder die weduwnaar/weduwe is geworden) en bereavement allowance (uitkering bij overlijden) verschuldigd krachtens de wetgeving van Guernsey, of

   • v. weduwen- of weduwnaarspensioen verschuldigd krachtens de wetgeving van Nederland;

   onder „invaliditeitsuitkering’’ wordt verstaan:

   • i. long-term incapacity benefit (uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid), additional pension (aanvullend pensioen), invalidity allowance (invaliditeitsuitkering) enincapacity age addition (leeftijdstoeslag bij arbeidsongeschiktheid) verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, of

   • ii. invalidity benefit(invaliditeitsuitkering) verschuldigd krachtens de wetgeving van Guernsey, of

   • iii. invalidity benefit (invaliditeitsuitkering), long term incapacity allowance (uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid) of invalidity pension(invaliditeitspensioen) verschuldigd krachtens de wetgeving van Jersey, of

   • iv. invaliditeitsuitkering verschuldigd krachtens de wetgeving van Nederland;

   onder „ouderdomspensioen’’ wordt verstaan een ouderdomspensioen (retirement pension, old age pension) verschuldigd ingevolge de wetgeving van een van de Partijen;

  • d. arbeidsongevallen en beroepsziekten

   onder „uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten’’ wordt verstaan:

   • i. een pensioen of uitkering verschuldigd aan een persoon wegens verlies van fysieke of verstandelijke vermogens als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte ontstaan door, en tijdens, de werkzaamheden van een werknemer krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, of

   • ii. een uitkering verschuldigd aan een persoon wegens persoonlijk letsel of verlies van fysieke of verstandelijke vermogens als gevolg van een ongeval ontstaan door, en tijdens, de werkzaamheden in loondienst of als zelfstandige van een verzekerde persoon of als gevolg van een beroepsziekte krachtens de wetgeving van Jersey of Guernsey;

  • e. Ziekteverzekering en moederschapsuitkeringen

   onder „moederschapsuitkering’’ wordt verstaan een moederschapsuitkering verschuldigd ingevolge de wetgeving van een van de Partijen;

   onder „ziekteuitkering’’ wordt verstaan:

   • i. short-term incapacity benefit (uitkering bij kortdurende arbeidsongeschiktheid) met een laag, hoog of langetermijntarief verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, of

   • ii. sickness benefit(ziekteuitkering) en industrial injury benefit (uitkering bij beroepsziekten) verschuldigd krachtens de wetgeving van Guernsey, of

   • iii. short term incapacity allowance (uitkering bij kortdurende arbeidsongeschiktheid) verschuldigd krachtens de wetgeving van Jersey, of

   • iv. ziekteuitkering verschuldigd krachtens de wetgeving van Nederland;

  • f. Werkloosheid

   onder „werkloosheidsuitkering’’ wordt verstaan unemployment benefit (werkloosheidsuitkering) of contribution-based jobseeker’s allowance (op premiebetalingen gebaseerde uitkering aan werkzoekenden) verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man, ofunemployment benefit (werkloosheidsuitkering) verschuldigd krachtens de wetgeving van Guernsey of de werkloosheidsuitkering verschuldigd krachtens de wetgeving van Nederland;

  • g. Kinderbijslagen

   onder „kinderbijslagen’’ wordt verstaan de kinderbijslag of gezinsbijslag verschuldigd krachtens de wetgeving van een van de Partijen;

  • h. Sociale bijstand

   onder „sociale bijstand’’ wordt verstaan income support(inkomensondersteuning) en income-based jobseeker’s allowance (uitkering aan werkzoekenden op basis van inkomen) verschuldigd krachtens de wetgeving van Groot-Brittannië, Noord-Ierland of het Eiland Man en sociale bijstand verschuldigd krachtens de wetgeving van Nederland.

 • 2 Andere termen en uitdrukkingen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan in de desbetreffende wetgeving wordt toegekend.

 • 3 Een verwijzing in dit Verdrag naar een „artikel’’ betekent een artikel van dit Verdrag en een verwijzing naar „lid’’ is een verwijzing naar een lid van het artikel waarin de verwijzing wordt gedaan, tenzij anderszins is vermeld.

Artikel 2. Personen op wie dit Verdrag van toepassing is

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 33, is dit Verdrag van toepassing:

 • a. wat betreft betrekkingen tussen Groot-Brittannië, Noord-Ierland en Nederland, uitsluitend op personen op wie, met betrekking tot een specifieke gebeurtenis of omstandigheid, Verordening EEG 1408/71 en de Toepassingsverordening niet van toepassing zijn, of niet van toepassing zullen zijn, en die onderworpen zijn of zijn geweest aan de wetgeving van een of beide Partijen, op hun gezinsleden en op hun nabestaanden, en

 • b. wat betreft betrekkingen tussen Jersey, Guernsey, het Eiland Man en Nederland, op personen die onderworpen zijn of zijn geweest aan de wetgeving van een of beide Partijen, op hun gezinsleden en op hun nabestaanden.

Artikel 3. Reikwijdte van de wetgeving

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.