Zie ook:
- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake sociale zekerheid

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake de verlening van medische zorg

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië (hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen),

     De wenselijkheid erkennende van het vergemakkelijken van de verlening van onmiddellijk noodzakelijke medische zorg aan personen die krachtens de wetgeving inzake medische zorg van de ene Verdragsluitende Partij recht hebben op medische zorg, tijdens een tijdelijk verblijf op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „bevoegde autoriteit”:

   • - met betrekking tot Nederland, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en

   • - met betrekking tot Australië, de Secretaris-Generaal van het Department of Health and Ageing, of een gemachtigd vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal;

  • b. „bevoegd orgaan”:

   • - met betrekking tot Nederland, de zorgverzekeraar waarbij de betrokken persoon verzekerd is; en

   • - met betrekking tot Australië, het Department of Health and Ageing of een daartoe door dit ministerie gemachtigd orgaan;

  • c. „orgaan van de tijdelijke verblijfplaats”:

   • - met betrekking tot Nederland, de door de bevoegde autoriteit aangewezen zorgverzekeraar; en

   • - met betrekking tot Australië, het Department of Health and Ageing of een daartoe door dit ministerie gemachtigd orgaan;

  • d. „wetgeving”: alle wetten, regelingen of andere wettelijke akten die van kracht zijn ten tijde van de ondertekening van dit Verdrag of later van kracht worden voor het gehele grondgebied van een Verdragsluitende Partij of voor een deel daarvan en die de verlening van medische zorg regelen;

  • e. „verbindingsorgaan”:

   • - met betrekking tot Nederland, het College voor zorgverzekeringen; en

   • - met betrekking tot Australië, het Department of Health and Ageing;

  • f. „medische zorg”:

   • - met betrekking tot Nederland, de verstrekkingen voorzien ingevolge de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

   • - met betrekking tot Australië

   • - farmaceutische verstrekkingen aan een reguliere patiënt zoals omschreven in de National Health Act 1953 (Gemenebest Australië) (Wet Volksgezondheid, zoals enkele malen herzien),

   • - niet-klinische en klinische medische zorg die is voorzien, of waarvoor een uitkering wordt verleend, ingevolge de Health Insurance Act 1973 (Gemenebest Australië) (Wet Ziektekostenverzekering), of de National Health Act 1953 (Gemenebest Australië), beide wetten zoals enkele malen herzien,

   • - klinische zorg en andere vormen van gezondheidszorg voorzien ingevolge overeenkomsten gesloten of besluiten genomen ingevolge de Health Insurance Act 1973, zoals enkele malen herzien, voor en met betrekking tot de verlening van die zorg in een deelstaat of gebied van Australië;

  • g. „tijdelijk verblijf”:

   • - met betrekking tot Nederland, aanwezigheid op het grondgebied van dat land binnen de tijdsduur voorzien in de nationale voorschriften; en

   • - met betrekking tot Australië, rechtmatige aanwezigheid, echter niet als ingezetene; en

  • h. „grondgebied”:

   • - met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; en

   • - met betrekking tot Australië, het grondgebied van Australië met uitzondering van alle niet tot het vasteland behorende gebieden, doch met inbegrip van de Cocos-(of Keeling-) eilanden en Christmas Eiland.

 • 2 Voor de toepassing van dit Verdrag hebben andere in het Verdrag gebruikte woorden en uitdrukkingen de betekenis die zij hebben krachtens de onderscheiden wetgevingen van de Verdragsluitende Partijen, tenzij het zinsverband anders vereist.

Artikel 2. Toepassing

Dit Verdrag is van toepassing:

 • a. met betrekking tot Nederland, op personen die recht hebben op verstrekkingen overeenkomstig de Zorgverzekeringswet; en

 • b. met betrekking tot Australië, op personen die ingezetene van Australië zijn voor de toepassing van de Health Insurance Act 1973.

Artikel 3. Personen op wie het Verdrag van toepassing is

 • 1 Een persoon op wie de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn en wiens gesteldheid onmiddellijke medische zorg vereist gedurende

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.