Zie ook:
- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake de verlening van medische zorg

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake sociale zekerheid

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Regering van Australië,

     Geleid door de wens de bestaande vriendschappelijke betrekkingen tussen hun beide landen te versterken,

     Vastbesloten de samenwerking op het gebied van sociale zekerheid voort te zetten, en

     Geleid door de wens de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake sociale zekerheid van 4 januari 1991 (de Overeenkomst van 1991) uit te breiden en te wijzigen;

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Tenzij het zinsverband anders vereist, wordt in dit Verdrag verstaan onder:

  „uitkering": met betrekking tot een Partij, een uitkering, pensioen of bijslag waarin de wetgeving van die Partij voorziet, met inbegrip van ieder bijkomend bedrag, iedere bijkomende verhoging of aanvulling waarvoor een rechthebbende in aanmerking komt ingevolge de wetgeving van die Partij, maar voor Australië omvat deze begripsomschrijving niet een uitkering, betaling of recht ingevolge de wet betreffende pensioengaranties en voor Nederland niet een uitkering, betaling of recht ingevolge de Toeslagenwet (TW);

  „bevoegde autoriteit": wat Australië betreft, de Secretary to the Commonwealth Department die verantwoordelijk is voor de in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder i, bedoelde wetgeving behalve wat betreft de toepassing van Deel II, Afdeling A van het Verdrag (met inbegrip van de toepassing van andere Delen van het Verdrag waar zij van invloed zijn op de toepassing van dat Deel) indien het de Commissioner of Taxation of een bevoegde vertegenwoordiger van de Commissioner betreft, en wat Nederland betreft, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  „bevoegd orgaan": wat Australië betreft, het orgaan dat tot taak heeft de toepasselijke Australische wetgeving uit te voeren en wat Nederland betreft, het orgaan dat belast is met de uitvoering van de wetgeving van Nederland genoemd in artikel 2 en dat bevoegd is ingevolge die wetgeving;

  „wetgeving": wat Australië betreft, de in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, onder i, genoemde wetten behalve wat betreft de toepassing van Deel II, Afdeling A van het Verdrag (met inbegrip van de toepassing van andere delen van het Verdrag waar zij van invloed zijn op de toepassing van dat Deel) indien het de wet genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, onder ii, betreft en wat Nederland betreft, de wetten, voorschriften en administratieve regelingen betreffende de stelsels en takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel b;

  „verzekeringstijdvak": een tijdvak dat in de wetgeving van Nederland als zodanig wordt omschreven;

  „woonwerktijdvak in Australië": met betrekking tot een persoon, een tijdvak dat in de wetgeving van Australië als zodanig wordt omschreven, met uitzondering van een tijdvak dat ingevolge artikel 10 wordt beschouwd als een tijdvak waarin die persoon inwoner van Australië was;

  „grondgebied": wat Australië betreft, het Gemenebest van Australië, het Territorium Cocos- (of Keeling-)eilanden en het Territorium Christmas Eiland, en wat Nederland betreft, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; en

  „weduwe/weduwnaar": wat Australië betreft, een weduwe of weduwnaar de jure, met uitzondering van weduwen of weduwnaren die een partner hebben.

 • 2 Voor de toepassing van dit Verdrag door een Partij ten aanzien van een persoon heeft ieder begrip dat in dit artikel niet wordt omschreven de betekenis die eraan wordt gegeven in de wetgeving van één van beide Partijen, tenzij het zinsverband anders vereist.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

 • 1 Onder voorbehoud van het bepaalde in het tweede lid, is dit Verdrag van toepassing op de volgende wetten, zoals gewijzigd op de datum van ondertekening van dit Verdrag, en op alle wetten die daarna worden aangenomen ter wijziging, consolidatie, aanvulling of vervanging van die wetten:

  • a. met betrekking tot Australië:

   • i. de wetten die het socialezekerheidsrecht vormen, voor zover het recht voorziet in, of van toepassing of van invloed is op de volgende uitkeringen:

    • A. ouderdomspensioenen;

    • B. invaliditeitspensioen voor ernstig gehandicapten; en

   • ii. de wetgeving inzake pensioengaranties (die ten tijde van de ondertekening van dit Verdrag is opgenomen in de Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992, de Superannuation Guarantee Charge Act 1992 en de Superannuation Guarantee (Administration) Regulations);

  • b. wat Nederland betreft, zijn wetgeving inzake:

   • i. algemene ouderdomsverzekering;

   • ii. arbeidsongeschiktheidsverzekering van werknemers en zelfstandigen;

   • iii. algemene nabestaandenverzekering;

   • iv. kinderbijslagen;

   • v. ziekteverzekering (met inbegrip van de aansprakelijkheid van werkgevers voor doorbetaling tijdens ziekte);

    en voor de toepassing van Deel II van het Verdrag tevens zijn wetgeving inzake:

   • vi. werkloosheidsverzekering.

 • 2 Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, onderdeel a, blijft dit Verdrag van toepassing op vrouwen die het Australische pensioen voor echtgenotes ontvangen en gehuwd zijn met personen die een Australisch ouderdomspensioen ontvangen en het is eveneens van toepassing op vrouwen die het Australische pensioen voor echtgenotes ontvangen en gehuwd zijn met personen die het Australische invaliditeitspensioen voor ernstig gehandicapten ontvangen.

 • 3 Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, onderdeel a, omvat de term „uitkering" voor de toepassing van artikel 5 mede Australische pensioenen die verschuldigd zijn aan weduwen en weduwnaren en pensioenen voor wezen van wie beide ouders overleden zijn.

 • 4 Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, onderdeel a, van dit artikel, omvat de term „uitkering" voor de toepassing van het artikel 15, eerste en tweede lid, wanneer verwezen wordt naar een Australische uitkering, mede pensioenen die verschuldigd zijn aan weduwen en weduwnaren.

 • 5 Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, onderdeel a, omvat de wetgeving van Australië geen wetten die voor of na de datum van ondertekening van dit Verdrag zijn uitgevaardigd om uitvoering te geven aan verdragen inzake sociale zekerheid die door Australië met andere staten worden gesloten.

 • 6 Dit Verdrag is alleen van toepassing op wetten die de wetgeving van een van beide Partijen uitbreiden tot nieuwe categorieën rechthebbenden of tot nieuwe takken of stelsels van sociale zekerheid, indien beide Partijen dit overeenkomen in een Protocol bij dit Verdrag.

 • 7 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag niet van toepassing op regelingen inzake sociale en medische bijstand, noch op bijzondere regelingen voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden, noch op regelingen betreffende toekenning van uitkeringen aan slachtoffers van oorlogshandelingen of van de gevolgen van oorlog.

 • 8 Dit Verdrag laat onverlet de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 of van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Onder voorbehoud van het bepaalde in andere artikelen van dit Verdrag, is het van toepassing op iedere persoon:

 • a. die inwoner van Australië is of is geweest, of

 • b. op wie de wetgeving van Nederland van toepassing is of is geweest,

en, indien van toepassing, op andere personen voor zover zij rechten ontlenen aan een persoon zoals hierboven bedoeld.

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

 • 1 De staatsburgers van elk van de Partijen worden bij de toepassing van de wetgeving inzake sociale zekerheid van Australië en Nederland met betrekking tot uitkeringen op gelijke wijze behandeld.

 • 2 Onder voorbehoud van het bepaalde in dit Verdrag en tenzij anders bepaald, worden alle personen op wie dit Verdrag van toepassing is door een Partij op gelijke wijze behandeld wat betreft de rechten en verplichtingen met betrekking tot uitkeringen die uit hoofde van dit Verdrag ontstaan.

Artikel 5. Betaling van uitkeringen in het buitenland

 • 1 Uitkeringen, verschuldigd hetzij uit hoofde van dit Verdrag of anderszins, worden niet verminderd, gewijzigd, opgeschort of ingetrokken op grond van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.