Zie ook:
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ("Nederland") en Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China ("Hong Kong") (hierna te noemen de "Verdragsluitende Partijen"),

     Geleid door de wens de export en betaling van Nederlandse socialezekerheidsuitkeringen aan personen die in Hong Kong wonen of verblijven toe te staan en de samenwerking tussen beide Regeringen inzake het vergemakkelijken van de export en betaling van deze uitkeringen te bevorderen,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 • a. „uitkeringsgerechtigde", een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

 • b. „uitkering", elke uitkering in geld die of elk pensioen dat krachtens de Nederlandse wetgeving door Nederland wordt betaald;

 • c. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot Nederland, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland, en met betrekking tot Hong Kong, de Minister van Gezondheid, Welzijn en Voedsel;

 • d. „bevoegd orgaan", met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2, onderdelen a, b en c: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2, onderdelen d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank, of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

 • e. „instantie van Hong Kong", elke overheidsinstantie van Hong Kong die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag in Hong Kong, met inbegrip van bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, onderwijsinstellingen, de politie, het gevangeniswezen, immigratiediensten, instellingen voor sociale zorg, gezondheidsautoriteiten, of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

 • f. „lid van zijn gezin", een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

 • g. „wetgeving", de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2;

 • h. „verbindingsfunctionaris", het Consulaat-Generaal van Nederland in Hong Kong;

 • i. „verblijven", tijdelijk wonen; en

 • j. „wonen", regulier wonen.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

 • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

 • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

 • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

 • d. ouderdomspensioenen;

 • e. nabestaandenuitkeringen; en

 • f. kinderbijslagen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op een uitkeringsgerechtigde als op een lid van zijn gezin voor zover de uitkeringsgerechtigde of het gezinslid woont of verblijft in Hong Kong.

Artikel 4. Export van uitkeringen

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving die de betaling van een uitkering beperkt uitsluitend omdat

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.