Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Belize inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     Belize,

     Hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Geleid door de wens betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen,

     Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee staten te regelen ter waarborging van de handhaving van de wetgeving van het ene land in het andere,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  • b. „bevoegde autoriteit’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot Belize, het ministerie van Financiën;

  • c. „bevoegd orgaan’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de socialezekerheidsuitkeringen bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; betreffende de socialezekerheidsuitkeringen bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale verzekeringsbank; betreffende de wetgeving met betrekking tot de sociale bijstand, het daartoe door de Nederlandse bevoegde autoriteit aangewezen orgaan; met betrekking tot Belize, de Raad voor sociale zekerheid;

   of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

  • d. „instantie’’, elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, arbeidsbureaus en bureaus voor arbeidsbemiddeling, scholen en andere onderwijsinstellingen, kadasterregisters, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • e. „wetgeving’’, de wetten en voorschriften inzake sociale zekerheid bedoeld in artikel 2;

  • f. „uitkering’’, elke uitkering in geld of elk pensioen krachtens de wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde’’, een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • h. „gezinslid’’, een persoon die als zodanig wordt omschreven of erkend door de wetgeving;

  • i. „wonen’’, gewoonlijk wonen;

  • j. „verblijven’’, tijdelijk wonen.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1 Met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand en de volgende takken van sociale verzekering:

  • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d. ouderdomspensioenen;

  • e. nabestaandenuitkeringen;

  • f. kinderbijslagen.

 • 2 Met betrekking tot Belize, op de wetgeving betreffende de volgende socialezekerheidsuitkeringen:

  • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • b. pensioenuitkeringen;

  • c. invaliditeitsuitkeringen;

  • d. nabestaandenuitkeringen;

  • e. uitkeringen bij arbeidsongevallen (letsel, arbeidsongeschiktheid en overlijden).

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op een uitkeringsgerechtigde als op een lid van zijn gezin voorzover de uitkeringsgerechtigde of het gezinslid woont of verblijft op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van een Verdragsluitende Partij die de betaling van een uitkering beperkt uitsluitend omdat

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.