Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Islamitische Republiek Pakistan,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     geleid door de wens betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen,

     geleid door de wens de samenwerking tussen de twee Staten bij de toepassing van de wetgeving van het ene land in het andere te regelen en fraude te bestrijden voorzover zulks wordt toegestaan door hun onderscheiden wetgeving,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  • b. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Islamitische Republiek Pakistan, de federale minister van Werkgelegenheid, Menskracht en Pakistani overzee;

  • c. „bevoegd orgaan", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b en c: de Sociale verzekeringsbank;

   met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdelen d, e en f: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

   met betrekking tot de wetgeving betreffende sociale bijstand, het daartoe door de bevoegde autoriteit van Nederland aangewezen orgaan;

   met betrekking tot de Islamitische Republiek Pakistan de Overseas Pakistanis Foundation (OPF);

   of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

  • d. „instantie", elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, arbeidsbureaus en bureaus voor arbeidsbemiddeling, scholen en andere onderwijsinstellingen, kadasterregisters, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • e. „wetgeving", de wetten en voorschriften inzake sociale zekerheid bedoeld in artikel 2;

  • f. „uitkering", elke uitkering in geld of elk pensioen krachtens de wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde", een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • h. „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

  • i. „wonen", regulier wonen;

  • j. „verblijven", tijdelijk wonen.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1 ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand en de volgende takken van sociale verzekering of delen daarvan:

  • a. ouderdomspensioenen tot het bedrag dat is vastgesteld voor gehuwden, met uitzondering van de aanvullende toeslagen;

   en vanaf een datum vast te stellen in overeenstemming met artikel 14, derde lid:

  • b. ouderdomspensioenen tot het wettelijk maximum, met inbegrip van de aanvullende toeslagen;

  • c. nabestaandenuitkeringen;

  • d. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • e. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • f. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen.

 • 2 Ten aanzien van de Islamitische Republiek Pakistan, op contributieve uitkeringen door het EOBI (Employment Old Age Benefit Institution) en het departement van Sociale Zaken verstrekt aan een omschreven categorie werknemers in nijverheid en handel.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op een uitkeringsgerechtigde als op een lid van zijn gezin voorzover de uitkeringsgerechtigde of het gezinslid woont of verblijft op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.