Zie ook:
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Republiek Bolivia,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Vast besloten samen te werken op het gebied van sociale zekerheid;

     Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten, en zijn het volgende overeengekomen:

 

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1  Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Republiek Bolivia: het grondgebied van de Republiek;

  • b. „bevoegde autoriteit’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; met betrekking tot de Republiek Bolivia betreffende artikel 2, tweede lid, onder a, b en c: het ministerie van Gezondheid en Sport; en betreffende artikel 2, tweede lid, onder d, e, f, g en h: het ministerie van Financiën;

  • c. „bevoegd orgaan’’, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c en g: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank; betreffende de wetgeving inzake sociale bijstand: de instelling die daartoe is aangewezen door de Nederlandse bevoegde autoriteit; met betrekking tot de Republiek Bolivia betreffende de onderdelen van de sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, b en c: el Instituto Nacional de Seguros de Salud (het Nationaal Instituut voor Ziekteverzekeringen), en betreffende de onderdelen bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder d, e, f, g en h: la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (de Toezichthouder op Pensioenen, Fondsen, Effecten en Verzekeringen);

   of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

  • d. „instantie’’, elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, kadasterregisters, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • e. „wetgeving’’, de wetgeving genoemd in artikel 2;

  • f. „uitkering’’, elke uitkering in natura (met betrekking tot ziekte) of in geld (met betrekking tot een duurzame socialezekerheidsuitkering) op grond van de desbetreffende wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde’’, een persoon die als zodanig wordt gedefinieerd of erkend door de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen en een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • h. „gezinslid’’, een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

  • i. „wonen’’, regulier wonen;

  • j. „verblijven’’, tijdelijk wonen.

 • 2  Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1   Ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand en de volgende takken van sociale verzekering:

  • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen (in natura of in geld);

  • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d. ouderdomspensioenen;

  • e. nabestaandenuitkeringen;

  • f. kinderbijslagen;

  • g. werkloosheidsuitkeringen.

 • 2  Ten aanzien van de Republiek Bolivia, op de wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. algemene ziekteverzekering voor vrouwen en kinderen;

  • b. basisverzekering voor staatsburgers van 60 jaar;

  • c. ziekteverzekering voor de korte termijn, toegekend door een uitvoeringsorgaan voor gezondheid;

  • d. pensioenuitkeringen;

  • e. collectieve arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

  • f. nabestaandenuitkeringen;

  • g. beroepsrisico-uitkeringen;

  • h. begrafeniskostenuitkering.

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op personen op wie de wetgeving van een van de Verdragsluitende Partijen van toepassing is of is geweest en die zich bevinden op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, alsmede op hun gezinsleden en nabestaanden voor zover zij rechten ontlenen aan deze personen.

Artikel 4. Export van uitkeringen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1   Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van een

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.