Zie ook:
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Botswana inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Republiek Botswana,

     (hierna te noemen "de Verdragsluitende Partijen", en afzonderlijk, "de Verdragsluitende Partij"),

     Geleid door de wens betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen,

     Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee staten te regelen ter waarborging van de handhaving van de wetgeving van het ene land in het andere,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied”, met betrekking tot de Republiek Botswana: het grondgebied van de Republiek Botswana; met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  • b. „instantie”, elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, arbeidsbureaus en bureaus voor arbeidsbemiddeling, scholen en andere onderwijsinstellingen, kadasterregisters, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • c. „wetgeving”, de wetten en voorschriften inzake sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, en de wetten, voorschriften, beleidsmaatregelen en procedures bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a;

  • d. „uitkering”, elke uitkering in geld of elk pensioen krachtens de wetgeving;

  • e. „uitkeringsgerechtigde”, een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • f. „lid van het gezin”, een persoon die als zodanig wordt omschreven of erkend door de wetgeving;

  • g. “wonen”, gewoonlijk wonen;

  • h. „verblijven”, tijdelijk wonen.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Doel en werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Verdragsluitende Partijen werken samen ter waarborging van de handhaving van de wetgeving van een Verdragsluitende Partij inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen naar een uitkeringsgerechtigde van die Partij alsmede naar een lid van het gezin voorzover de uitkeringsgerechtigde of het lid van het gezin woont of verblijft op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen.

 • 2 Dit Verdrag is van toepassing:

  • a. Met betrekking tot de Republiek Botswana, op de wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

   • i. ouderdomspensioenen;

   • ii. uitkeringen voor veteranen van de Tweede Wereldoorlog.

  • b. Met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand en de volgende takken van sociale verzekering:

   • i. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

   • ii. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

   • iii. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

   • iv. ouderdomspensioenen;

   • v. nabestaandenuitkeringen;

   • vi. kinderbijslagen.

Artikel 3. Bevoegde autoriteiten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor de toepassing van dit Verdrag zijn:

 • a. met betrekking tot de Republiek Botswana, het ministerie van Lokaal Bestuur, vertegenwoordigd door de Afdeling Sociale Voorzieningen; en

 • b. met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland.

Artikel 4. Bevoegde organen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De bevoegde organen verantwoordelijk voor de takken van sociale zekerheid zijn:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.