Zie ook:
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de controle van socialezekerheidsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica, hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen;

     Met de bedoeling om de betrekkingen op het terrein van de sociale zekerheid tussen de twee landen te verbeteren, en

     Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee Staten te regelen teneinde de controle van socialezekerheidsuitkeringen van het ene land in het andere land te waarborgen;

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot Costa Rica het toepassingsgebied zoals omschreven in de artikelen 5 en 6 van de Politieke Grondwet van de Republiek Costa Rica, in beide gevallen in overeenstemming met het internationale recht;

  • b. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Costa Rica, het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid;

  • c. „uitvoeringsorgaan", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, voor wat betreft de takken van sociale verzekeringen genoemd onder artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b en c: het „Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen", en voor wat betreft de onderdelen van sociale verzekeringen genoemd onder artikel 2, eerste lid, onderdelen d, e en f: de „Sociale verzekeringsbank", en voor wat betreft de wetgeving met betrekking tot sociale bijstand: de gemeentelijke autoriteiten of de instanties bevoegd om de functies uit te oefenen die thans door de genoemde organen worden uitgeoefend. Met betrekking tot de Republiek Costa Rica, de „Caja Costarricense del Seguro Social" (Sociale Zekerheidskas van Costa Rica) en de „Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" (Nationale Pensioendirectie van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid), of elk lichaam bevoegd om de functies uit te oefenen die thans door genoemde organen worden uitgeoefend;

  • d. „autoriteit", iedere organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van, onder andere, de bevolkingsregisters, belastingautoriteiten, registers van de burgerlijke stand, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, handelsautoriteiten, politie en gevangeniswezen, immigratiekantoren en het nationale register;

  • e. „wetgeving", de wetgeving genoemd in artikel 2;

  • f. „uitkering", elke uitkering of elk pensioen in geld ingevolge de wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde", iedere persoon die aanspraak maakt of recht heeft op een uitkering;

  • h. „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of erkend in de wetgeving;

  • i. „wonen", gewoonlijk wonen;

  • j. „verblijven", tijdelijk wonen.

 • 2 De andere termen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetgeving van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1. Met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving betreffende de sociale bijstand en de volgende takken van sociale verzekeringen:

  • a. uitkeringen in geval van ziekte en moederschap;

  • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d. ouderdomsuitkeringen;

  • e. nabestaandenuitkeringen;

  • f. kinderbijslagen.

 • 2. Met betrekking tot de Republiek Costa Rica, op de wetgeving betreffende de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. uitkeringen in geval van ziekte en moederschap zoals geregeld in de Gezondheidsverzekering van de Socialezekerheidskas van Costa Rica;

  • b. arbeidsongeschiktheids-, ouderdoms- en overlijdensuitkeringen zoals vastgesteld door de Socialezekerheidskas van Costa Rica.

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op iedere uitkeringsgerechtigde alsmede zijn gezinsleden voorzover zij wonen of verblijven op het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Het feit dat de uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin woont of verblijft op het grondgebied van een

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.