Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen inzake de export van sociale verzekeringsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Republiek der Filipijnen,

     Wensend de rechtmatige betaling van hun uitkeringen terzake van sociale zekerheid in elkaars landen toe te staan,

     Zijn derhalve het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „verdragsluitende partijen", het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen;

  • b. „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa, en met betrekking tot de Republiek der Filipijnen: het grondgebied zoals omschreven in de Grondwet van 1987;

  • c. „wetgeving", de wetten, voorschriften en bestuursrechtelijke regelingen die betrekking hebben op de in artikel 2 genoemde stelsels van sociale zekerheid;

  • d. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland, en met betrekking tot de Republiek der Filipijnen: de President-Directeur van het socialeverzekeringsstelsel;

  • e. „bevoegd orgaan", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de wetgeving bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel A, onder i, ii en iii: het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, p/a Gak Nederland BV of zijn rechtsopvolger, en betreffende de wetgeving bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel A, onder iv en v: de Sociale Verzekeringsbank; met betrekking tot de Republiek der Filipijnen: het socialezekerheidsstelsel voor de werknemers in de private sector en het verzekeringsstelsel voor de overheidsdienst voor werknemers in de publieke sector;

  • f. „instantie", elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van het bevolkingsregister, de belastingautoriteiten, het huwelijksregister, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, handelsautoriteiten, de politie, het gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • g. „uitkering", elke uitkering of elk pensioen krachtens de in artikel 2 bedoelde wetgeving;

  • h. „uitkeringsgerechtigde", elke persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • i. „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt in de door de Nederlandse bevoegde organen toegepaste wetgeving.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • a. ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake:

   • i. ziekteverzekering (uitkeringen in het geval van ziekte en moederschap);

   • ii. arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers;

   • iii. arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;

   • iv. ouderdomsverzekering;

   • v. nabestaandenverzekering; en

  • b. ten aanzien van de Republiek der Filipijnen, op de Filipijnse wetgeving inzake:

   • i. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

   • ii. ziekteuitkeringen;

   • iii. overlijdensuitkeringen;

   • iv. pensioenuitkeringen; en

   • v. moederschapsuitkeringen.

 • 2 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op wetten en voorschriften die de bestaande stelsels uitbreiden met nieuwe categorieën van personen, doch uitsluitend indien de Verdragsluitende Partij die haar wetgeving wijzigt binnen zes (6) maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dergelijke wetten en voorschriften, geen andersluidende kennisgeving aan de andere Verdragsluitende Partij richt.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op een uitkeringsgerechtigde als op een lid van zijn gezin voorzover hij woont op het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving die de betaling van uitkeringen beperkt uitsluitend omdat

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.