Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

 

     De Republiek Ecuador

     en

     het Koninkrijk der Nederlanden,

     hierna genoemd de Verdragsluitende Partijen,

     Geleid door de wens betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen;

     Gelet op de intentie van Nederland de Nederlandse socialezekerheidsuitkeringen te betalen aan personen die wonen of verblijven in Ecuador, de samenwerking tussen de twee staten te regelen en bij te dragen aan de handhaving van de wetgeving inzake de Nederlandse sociale zekerheid in Ecuador;

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1 Ten behoeve van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied": met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Republiek Ecuador het Ecuadoraans grondgebied;

  • b. „wetgeving": de wetgeving genoemd in artikel 2;

  • c. „bevoegde autoriteit": met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; met betrekking tot de Republiek Ecuador, de Directeur-generaal van het Ecuadoraans Instituut voor Sociale Zekerheid;

  • d. „bevoegd orgaan": met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c genoemde takken van sociale zekerheid het „Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen" of enige andere instantie bevoegd tot het uitvoeren van taken die momenteel door dat orgaan uitgevoerd worden en ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f genoemde takken van sociale zekerheid: de „Sociale Verzekeringsbank"; en voor wat betreft de wetgeving inzake de sociale bijstand: de instelling die door de bevoegde Nederlandse autoriteit wordt aangewezen; met betrekking tot de Republiek Ecuador is dit het Ecuadoraans Instituut voor Sociale Zekerheid;

  • e. „uitvoeringsorgaan": elke organisatie die een rol speel bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, belastingdiensten, burgerlijke stand, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, handelsautoriteiten, politie, het nationaal register, gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • f. „uitkering": elke uitkering ingevolge de in artikel 2 genoemde wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde": een persoon die een uitkering aanvraagt of daar recht op heeft;

  • h. „gezinslid of rechthebbende": een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt in de van toepassing zijnde wetgeving.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen of uitdrukkingen hebben de betekenis die daaraan in de van toepassing zijnde wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing op de Nederlandse wetgeving inzake de sociale bijstand en op de volgende takken van sociale zekerheid:

 • a. uitkeringen bij ziekte en moederschap;

 • b. invaliditeitsuitkeringen voor werknemers;

 • c. invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen;

 • d. ouderdomspensioenen;

 • e. nabestaandenuitkeringen;

 • f. kinderbijslagen.

 • 3 Dit Verdrag is tevens van toepassing op toekomstige wetgeving ter aanvulling op of wijziging van de in het vorige lid genoemde uitkeringen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op elke uitkeringsgerechtigde als op zijn rechthebbenden en gezinsleden voor zover zij wonen of verblijven op het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

 • 1 Het feit dat de uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin woont of verblijft op het grondgebied van een

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.