Zie ook:
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gambia inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Republiek Gambia,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Geleid door de wens betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen,

     Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee staten te regelen ter waarborging van de handhaving van de wetgeving van het ene land in het andere,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied”, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa en met betrekking tot Gambia, het grondgebied van de Republiek Gambia;

  • b. „bevoegde autoriteit”, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Gambia, het ministerie van Financiën en Economische Zaken;

  • c. „bevoegd orgaan”, met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b; de Sociale Verzekeringsbank; met betrekking tot de wetgeving betreffende sociale bijstand, het daartoe door de bevoegde autoriteit van Nederland aangewezen orgaan;

   met betrekking tot de Republiek Gambia, de Social Security and Housing Finance Corporation;

   of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

  • d. „instantie”, elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, belastingautoriteiten, arbeidsbureaus, bureaus voor arbeidsbemiddeling en arbeidsinstanties, scholen en andere onderwijsinstellingen, kadasterregisters, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen en immigratiediensten, ziekenhuizen en openbare medische faciliteiten;

  • e „wetgeving”, de wetten en voorschriften inzake sociale zekerheid bedoeld in artikel 2;

  • f. „uitkering”, elke uitkering in geld, elk pensioen of elke lump sum krachtens de wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde”, een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving;

  • h. „lid van het gezin”, een persoon die als zodanig wordt omschreven of erkend door de wetgeving;

  • i. „wonen”, gewoonlijk wonen;

  • j. „verblijven”, tijdelijk wonen.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1. Ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand en de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. ouderdomspensioenen;

  • b. nabestaandenpensioenen;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers.

 • 2. Ten aanzien van de Republiek Gambia, op de wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. pensioenuitkeringen;

  • b. invaliditeitsuitkeringen;

  • c. uitkeringen bij uittdiensttreding;

  • d. nabestaandenuitkeringen;

  • e. uitkeringen bij ongevallen;

  • f. ontslagvergoedingen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op een uitkeringsgerechtigde als op een lid van zijn gezin voor zover de uitkeringsgerechtigde of het gezinslid woont of verblijft op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van een

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.