Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de betaling van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen in Indonesië

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië, hierna te noemen "Partijen",

     Wensende de betaling van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen aan personen wonende in Indonesië mogelijk te maken, en de samenwerking tussen beide landen te regelen teneinde de rechtmatige uitvoering van de Nederlandse socialeverzekeringen te bevorderen,

     Onderkennende de wederzijdse voordelen voortkomend uit de samenwerking, voor de onderdanen van beide landen,

     Ingevolge de huidige wet- en regelgeving van beide Partijen,

     zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1

De betaling van Nederlandse wettelijke socialeverzekeringsuitkeringen omvat:

  • a. de ziekte-uitkeringen;

  • b. de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

  • c. de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van zelfstandigen;

  • d. de algemene ouderdomspensioenen;

  • e. de algemene nabestaandenuitkeringen;

  • f. de algemene kinderbijslagen.

Artikel 2

Dit Verdrag is van toepassing op uitkeringsgerechtigden en hun gezinsleden voor zover zij wonen of verblijven in Indonesië.

Artikel 3

Onder uitkeringsgerechtigde wordt verstaan iedere persoon die recht heeft op een uitkering of pensioen ingevolge de Nederlandse wetgeving aangaande de in artikel 1 van dit Verdrag genoemde socialeverzekeringsuitkeringen.

Artikel 4

Elke bepaling van de Nederlandse wetgeving die de betaling van een uitkering beperkt uitsluitend op grond van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.