Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Letland inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Republiek Letland,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     geleid door de wens betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen,

     geleid door de wens de samenwerking tussen de twee staten te regelen ter waarborging van de handhaving van de wetgeving van het ene land in het andere,

     zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  • b. „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Letland, het ministerie van Welzijn van de Republiek Letland;

  • c. „bevoegd orgaan", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; met betrekking tot de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank; met betrekking tot de Republiek Letland: “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (staatsinstelling voor sociale verzekeringen); of elke organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

  • d. „uitvoeringsorganen", alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van dit Verdrag en bevoegd zijn met betrekking tot de in artikel 6 bedoelde inlichtingen.

  • e. „wetgeving", de wetgeving met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2;

  • f. „uitkering", elke uitkering in geld of elk pensioen krachtens de wetgeving;

  • g. „uitkeringsgerechtigde", een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • h. „gezinslid", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, een door de wetgeving als zodanig omschreven of erkend persoon; met betrekking tot de Republiek Letland, de echtgenoot en elk kind jonger dan 18 jaar of een door bijzondere wetgeving als zodanig erkend persoon;

  • i. „wonen", gewoonlijk wonen;

  • j. „verblijven", tijdelijk wonen.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1 Ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d. pensioenuitkeringen;

  • e. nabestaandenuitkeringen;

  • f. kinderbijslagen.

 • 2 Ten aanzien van de Republiek Letland, op de wetgeving inzake gezinsbijslagen (bijslagen voor de verzorging van kinderen, gezinsbijslagen van overheidswege), en op wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • b. invaliditeitspensioenen;

  • c. ouderdomspensioenen;

  • d. nabestaandenpensioenen;

  • e. schadeloosstellingen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing op alle personen die vallen of vielen onder de in artikel 2 bedoelde wetgeving, alsmede gezinsleden van deze personen, voorzover zij wonen of verblijven op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van een

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.