Zie ook:
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen

 

     De Republiek Mali enerzijds,

     en

     het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Geleid door de wens betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen;

     Geleid door de wens samenwerking op sociaal gebied tot stand te brengen die de wederzijdse toepassing van de socialezekerheidswetgeving van beide Verdragsluitende Partijen waarborgt;

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 In dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. de term „grondgebied”: met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Republiek Mali, het grondgebied van de Republiek Mali;

  • b. de uitdrukking „bevoegde autoriteit”: in het geval van het Koninkrijk der Nederlanden, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; in het geval van de Republiek Mali, de minister van Sociale Ontwikkeling, Solidariteit en Ouderen;

  • c. de uitdrukking „bevoegd orgaan”: met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de Sociale Verzekeringsbank; met betrekking tot de Republiek Mali: het Institut National de Prévoyance Sociale (Nationaal Instituut voor sociale zekerheid);

   of elke andere organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een taak die momenteel wordt uitgevoerd door voornoemde organen;

  • d. de term „wetgeving”: de wetgeving betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2;

  • e. de term „uitkering”: elke uitkering of elk pensioen in geld uit hoofde van de wetgeving;

  • f. de term „uitkeringsgerechtigde”: een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • g. de term „gezinslid”: een persoon omschreven of als zodanig erkend door de wetgeving;

  • h. de term „wonen”: gewoonlijk wonen;

  • i. de term „verblijven”: tijdelijk verblijven.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1. in het geval van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. ouderdomspensioenen;

  • b. nabestaandenuitkeringen.

 • 2. in het geval van de Republiek Mali, op de wetgeving inzake de volgende tak van sociale zekerheid:

  ouderdomspensioenen, invaliditeitsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op een uitkeringsgerechtigde als op de leden van zijn gezin voorzover zij wonen of verblijven op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Betaling van uitkeringen in het buitenland [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van een

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.