Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Republiek Suriname,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Wensend de export van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen naar Suriname mogelijk te maken,

     Wensend de samenwerking tussen de beide landen te regelen teneinde de rechtmatige uitvoering van de Nederlandse sociale verzekeringen te bevorderen,

     zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a „wetgeving": de in artikel 2 bedoelde wet- en regelgeving;

  • b „bevoegd gezag": met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland; met betrekking tot de Republiek Suriname de Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;

  • c „bevoegd orgaan": voor de uitvoering van de wetgeving vermeld in artikel 2, onderdelen a, b en c: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, per adres Gak Nederland bv, en voor de uitvoering van de wetgeving vermeld in artikel 2, onderdelen d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank, dan wel de rechtsopvolger van de genoemde organen;

  • d „uitkering": iedere uitkering in geld ingevolge de wetgeving;

  • e „uitkeringsgerechtigde": iedere aanvrager van of gerechtigde op een uitkering;

  • f „gezinslid": iedere persoon ten behoeve van wie recht op uitkering kan bestaan.

 • 2 Elke term die niet in het Verdrag is omschreven heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetgeving die wordt toegepast.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing op de Nederlandse wet- en regelgeving betreffende de volgende takken van sociale verzekering:

 • a uitkeringen in geval van ziekte en moederschap;

 • b arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

 • c arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

 • d ouderdomsuitkeringen;

 • e nabestaandenuitkeringen;

 • f kinderbijslagen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag van toepassing op iedere uitkeringsgerechtigde of zijn gezinslid voorzover hij woont of verblijft op het grondgebied van Suriname.

Artikel 4. Export van uitkeringen

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, kunnen de uitkeringen niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken op grond van het feit dat

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.