Zie ook:
- Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     De Regering van de Republiek Tunesië,

     Geleid door de wens de betrekkingen tussen beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 • a) „grondgebied":

  wat Nederland betreft: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  wat Tunesië betreft: het grondgebied van de Republiek Tunesië;

 • b) „onderdaan":

  wat Nederland betreft; een persoon van Nederlandse nationaliteit;

  wat Tunesië betreft: een persoon in Tunesische nationaliteit;

 • c) „werknemer": hetzij een loontrekkende of de met hem gelijkgestelde, hetzij een werkende die anders dan in dienstbetrekking werkzaam is volgens de wetgeving van de betrokken Verdragsluitende Partij.

 • d) „wetgeving" of „wettelijke regeling": de wetten, regelingen en statutaire bepalingen en alle andere uitvoeringsmaatregelen die betrekking hebben op de in artikel 2, eerste lid bedoelde takken en stelsels van sociale zekerheid;

 • e) „bevoegde autoriteit": de Minister of Ministers of de hiermede vergelijkbare autoriteit onder wie de regelingen inzake sociale zekerheid ressorteren;

 • f) „bevoegd orgaan": het orgaan waarbij de verzekerde is aangesloten op het tijdstip waarop hij om prestaties verzoekt of dat hem prestaties is verschuldigd of zou zijn, indien hij woonde op het grondgebied van de Verdragsluitende Partij waar dit orgaan is gevestigd;

 • g) „bevoegd land": de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan het bevoegde orgaan is gevestigd;

 • h) „woonplaats": de normale verblijfplaats;

 • i) „verblijfplaats": de tijdelijke verblijfplaats;

 • j) „orgaan van de woonplaats": het orgaan dat, ter plaatse waar de belanghebbende woont, bevoegd is de desbetreffende prestaties te verlenen volgens de wetgeving van de Verdragsluitende Partij die door dit orgaan wordt toegepast of, indien een zodanig orgaan niet bestaat, het door de bevoegde autoriteit van de betrokken Verdragsluitende Partij aangewezen orgaan;

 • k) „orgaan van de verblijfplaats": het orgaan dat, ter plaatse waar de belanghebbende verblijft, bevoegd is de desbetreffende prestaties te verlenen volgens de wetgeving van de Verdragsluitende Partij die door dit orgaan wordt toegepast, of, indien een zodanig orgaan niet bestaat, het door de bevoegde autoriteit van de betrokken Verdragsluitende Partij aangewezen orgaan;

 • l) „gezinsleden": de personen die als zodanig worden aangemerkt of erkend in de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op wier grondgebied zij wonen; indien deze wetgeving evenwel slechts de personen die bij de verzekerde inwonen als gezinsleden beschouwt, wordt aan deze voorwaarde geacht te zijn voldaan wanneer deze personen in hoofdzaak op kosten van de verzekerde worden onderhouden;

 • m) „nagelaten betrekkingen": de personen die als zodanig worden aangemerkt of erkend In de wetgeving krachtens welke de prestaties worden toegekend; indien deze wetgeving evenwel slechts een persoon die bij de overleden werknemer inwoonde als nagelaten betrekking beschouwt, wordt aan deze voorwaarde geacht te zijn voldaan wanneer de betrokken persoon in hoofdzaak op kosten van de overleden werknemer werd onderhouden;

 • n) „tijdvakken van verzekering": de tijdvakken van premiebetaling, arbeid of van wonen die als tijdvakken van verzekering worden omschreven of aangemerkt ingevolge de wetgeving waaronder zij zijn vervuld of geacht worden te zijn vervuld, alsmede alle met deze tijdvakken gelijkgestelde tijdvakken, voor zover zij als zodanig door deze wetgeving zijn erkend;

 • o) „prestaties", „uitkeringen", „verstrekkingen", „pensioenen" of „renten": alle prestaties, uitkeringen, verstrekkingen, pensioenen of renten, met inbegrip van alle bedragen ten laste van de openbare middelen, verhogingen in verband met aanpassing aan het loon- of prijsniveau of aanvullende uitkeringen, alsmede uitkeringen ineens in plaats van een pensioen, krachtens de in artikel 2 genoemde wettelijke regelingen.

Artikel 2

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • A. In Nederland op de wettelijke regelingen betreffende:

   • a) prestaties bij ziekte en moederschap;

   • b) prestaties bij arbeidsongeschiktheid;

   • c) uitkeringen bij ouderdom;

   • d) uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;.

   • e) werkloosheidsuitkeringen;

   • f) gezinsuitkeringen.

  • B. IN TUNESIË, op de wettelijke regelingen betreffende:

   • a) uitkeringen van de sociale verzekeringen;

   • b) vergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten;

   • c) uitkeringen van verzekeringen betreffende invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen;

   • d) gezinsuitkeringen.

 • 2 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op alle wetten of regelingen, waarbij de wettelijke regelingen genoemd in het eerste lid van dit artikel, worden of zullen worden gewijzigd of aangevuld.

  Het is evenwel slechts van toepassing:

  • a) op wetten of regelingen die betrekking hebben op een nieuwe tak van sociale verzekering, indien daartoe een nadere overeenkomst tussen de Verdragsluitende Partijen wordt gesloten;

  • b) op wetten of regelingen die de werking van de bestaande regelingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien de Regering van de betrokken Verdragsluitende Partij daartegen niet binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van bedoelde teksten bezwaar maakt bij de Regering van de andere Verdragsluitende Partij.

 • 3 Dit Verdrag is niet van toepassing op de sociale bijstand en evenmin op de bijzondere regelingen voor personen in overheidsdienst of met hen gelijkgestelden.

Artikel 3

 • 1 De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op de Nederlandse en Tunesische werknemers op wie de wetgeving van een der Verdragsluitende Partijen van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen, voor zover zij hun rechten ontlenen aan de verzekering van de werknemer.

 • 2 De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op diplomatieke en consulaire beroepsambtenaren, met inbegrip van kanselarijbeambten.

Artikel 4

Behoudens de bepalingen van dit Verdrag hebben de onderdanen van een Verdragsluitende Partij waarop dit Verdrag van toepassing is, de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving van de andere Partij onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van deze Partij.

Artikel 5

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, worden de uitkeringen bij invaliditeit of ouderdom of de uitkeringen aan nabestaanden, de renten bij arbeidsongevallen of beroepsziekten, de gezinsuitkeringen en de uitkeringen bij overlijden, verkregen op grond van een wettelijke regeling van een Verdragsluitende Partij, zelfs dan aan de betrokken personen uitbetaald indien zij hun woonplaats op het grondgebied van de andere Partij vestigen.

 • 2 Het voorgaande lid is eveneens van toepassing op personen die onderdaan zijn van een derde land, recht hebben op een Nederlandse uitkering en in Tunesië gevestigd zijn.

Artikel 6

De bepalingen inzake vermindering, schorsing of intrekking waarin de wetgeving van een

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.