Zie ook:
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

 

     Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

     en

     de President van de Republiek Turkije,

     Bezield door de wens de betrekkingen inzake sociale verzekering tussen de beide Staten te regelen;

     Hebben omtrent de volgende bepalingen overeenstemming bereikt:

 

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Verdrag:

 • a. wordt onder „wetgeving” of „wettelijke regeling” verstaan de bestaande en toekomstige wetten, reglementen en statutaire bepalingen met betrekking tot de in artikel 2, eerste lid, vermelde regelingen en takken van sociale zekerheid;

 • b. wordt onder „grondgebied” verstaan:

  van Nederlandse zijde: het grondgebied van het Rijk in Europa;

  van Turkse zijde: het nationale grondgebied;

 • c. wordt onder de term „onderdanen” verstaan:

  van Nederlandse zijde: personen van Nederlandse nationaliteit;

  van Turkse zijde: personen van Turkse nationaliteit;

 • d. wordt onder bevoegde autoriteit verstaan:

  van Nederlandse zijde: de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

  van Turkse zijde: het Ministerie van Sociale Zekerheid en de andere gemachtigde ministeries;

 • e. wordt onder „orgaan” verstaan het lichaam of de autoriteit welke tot taak heeft de gehele wetgeving of een deel daarvan uit te voeren;

 • f. wordt onder „bevoegd orgaan” verstaan het orgaan waarbij die verzekerde is aangesloten op het tijdstip waarop hij om uitkering verzoekt, of tegenover hetwelk hij recht op prestaties bezit of zou blijven bezitten, indien hij woonachtig was op het grondgebied van de Verdragsluitende Partij waar hij het laatst werkzaam was;

 • g. wordt onder „bevoegd land” verstaan de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan zich het bevoegde orgaan bevindt;

 • h. wordt onder „woonplaats” verstaan de normale verblijfplaats;

 • i. wordt onder „orgaan van de woonplaats” en „orgaan van de verblijfplaats” verstaan het orgaan dat voor de plaats waar de betrokkene woont, bevoegd is de desbetreffende prestaties te verlenen, onderscheidenlijk het orgaan dat voor de plaats waar de betrokkene verblijft, bevoegd is de desbetreffende prestaties te verlenen volgens de wettelijke regeling van de Verdragsluitende Partij welke dat orgaan toepast, of indien zodanig orgaan niet bestaat, het orgaan dat door de bevoegde autoriteit van de betrokken Partij wordt aangewezen;

 • j. wordt onder „gezinsleden” verstaan de gezinsleden van de werknemer die door de wetgeving van het land waar zij wonen, als rechthebbenden worden beschouwd;

 • k. wordt onder „nagelaten betrekkingen” verstaan de personen die als zodanig in de van toepassing zijnde wetgeving worden aangemerkt of erkend;

 • l. omvat de term „tijdvakken van verzekering” de tijdvakken van premiebetaling of van arbeid, welke als tijdvakken van verzekering worden omschreven of in aanmerking genomen in de wetgeving waaronder die tijdvakken zijn vervuld, alsook alle daarmede gelijkgestelde tijdvakken, voor zover zij door die wetgeving als gelijkwaardig met de tijdvakken van verzekering of van arbeid worden erkend;

 • m. wordt onder „uitkeringen”, „pensioenen” of „renten” verstaan de uitkeringen, pensioenen of renten, met inbegrip van alle bedragen ten laste van de openbare middelen, de bijslagen, de uitkeringen op grond van herziening of de aanvullende uitkeringen, alsmede de als afkoopsom uitgekeerde bedragen welke in de plaats kunnen treden van de pensioenen of renten.

Artikel 2

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • a) in Nederland op de wettelijke regelingen betreffende:

   • 1. prestaties bij ziekte en moederschap;

   • 2. uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;

   • 3. uitkeringen bij ouderdom;

   • 4. uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;

   • 5. uitkeringen bij werkloosheid;

   • 6. kinderbijslagen;

   • 7. bijzondere stelsels voor personen werkzaam bij ondernemingen die steenkolenmijnen exploiteren.

  • b) in Turkije op de wettelijke regelingen betreffende:

   • 1. sociale verzekeringen voor werknemers (ziekte, moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten, invaliditeit, ouderdom en overlijden);

   • 2. sociale verzekeringen voor zelfstandigen en vrije beroepen (invaliditeit, ouderdom en overlijden);

   • 3. het overheidspensioenfonds;

   • 4. de uitkeringsfondsen, bedoeld in het overgangsartikel 20 van de Wet no. 506 op de sociale verzekeringen

 • 2 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op alle wetten en regelingen waarbij de wettelijke regelingen, genoemd in het eerste lid van dit artikel zijn of worden gewijzigd of aangevuld.

  Evenwel is dit Verdrag slechts van toepassing:

  • a. op wetten of regelingen welke betrekking hebben op een nieuwe tak van sociale verzekering, indien daartoe een nadere overeenkomst is gesloten tussen de Verdragsluitende Partijen;

  • b. op wetten of regelingen welke de werking van die bestaande regelingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien de Regering van de betrokken Verdragsluitende Partij daartegen niet binnen drie maanden na kennisgeving van de officiële bekendmaking van bedoelde wetten of regelingen bezwaar maakt.

Artikel 3

 • 1 De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op de werknemers of met hen gelijkgestelden, op wie de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende Partijen van toepassing is of geweest is en die onderdaan zijn van één van die Partijen, alsmede op hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen.

 • 2 De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op de diplomatieke en consulaire beroepsambtenaren, kanselarijbeambten daaronder begrepen, noch op personen die tot het overheidspersoneel van een Verdragsluitende Partij behoren en door hun Regering naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij worden gezonden.

Artikel 4

De onderdanen van één der Verdragsluitende Partijen op wie de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn, zijn onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de andere Partij onderworpen aan de verplichtingen en gerechtigd tot de voordelen voortvloeiende uit de in artikel 2 genoemde wettelijke regelingen.

Artikel 5

 • 1 De pensioenen of renten met inbegrip van de bijslagen, verkregen op grond van de wettelijke regelingen van één der Verdragsluitende Partijen, kunnen niet verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard worden op grond van het feit dat

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.