Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek inzake de export van sociale zekerheidsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Slowaakse Republiek,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Geleid door de wens tussen elkaars landen betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid tot stand te brengen;

     Geleid door de wens de samenwerking tussen de twee Staten te regelen ter waarborging van de naleving van de wetgeving in elkaars landen,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa; met betrekking tot de Slowaakse Republiek: het grondgebied van de Slowaakse Republiek;

  • b „wetgeving", de wetgeving met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2;

  • c „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland, en met betrekking tot de Slowaakse Republiek: het Ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gezin van de Slowaakse Republiek;

  • d „bevoegd orgaan", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c: het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, p/a GAK Nederland bv of elk lichaam dat bevoegd is taken te verrichten die thans worden uitgevoerd door genoemd orgaan en betreffende de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank; met betrekking tot de Slowaakse Republiek: het Sociale Verzekeringsbureau;

  • e „instantie", elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer het bevolkingsregister, de belastingautoriteiten, geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, handelsregisters, de politie, het gevangeniswezen en immigratiediensten;

  • f „uitkering", elke uitkering of elk pensioen krachtens de wetgeving;

  • g „uitkeringsgerechtigde", een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • h „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

  • i „woonplaats", een permanente of duurzame woonplaats;

  • j „verblijfplaats", tijdelijke woonplaats.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1 Ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • b arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d ouderdomsuitkeringen;

  • e nabestaandenuitkeringen;

  • f kinderbijslagen.

 • 2 Ten aanzien van de Slowaakse Republiek, op de Slowaakse wetgeving inzake ziekteverzekering en pensioenzekerheid binnen de werkingssfeer van de volgende uitkeringen:

  • a ziekteuitkering;

  • b steun voor de verzorging van een gezinslid;

  • c zwangerschaps- en moederschapsuitkering;

  • d financiële steun voor moederschap;

  • e ouderdomspensioen;

  • f arbeidsongeschiktheidsuitkering;

  • g uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;

  • h weduwenpensioen;

  • i weduwnaarspensioen;

  • j wezenpensioen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op uitkeringsgerechtigden als op leden van hun gezin voorzover zij wonen of verblijven op het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is wetgeving die het recht op of de betaling van een uitkering beperkt uitsluitend omdat een uitkeringsgerechtigde of een lid van zijn gezin woont of verblijft buiten het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen, niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.