Zie ook:
- Administratief Akkoord voor de toepassing van het op 25 april 1984 te Jeruzalem tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël betreffende de herziening van het op 25 april 1984 te Jeruzalem ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Regering van de Staat Israël,

     Geleid door de wens de bestaande vriendschappelijke betrekkingen tussen hun beide landen te versterken, en

     Vastbesloten de samenwerking op het gebied van sociale zekerheid voort te zetten,

     Geleid door de wens sommige bepalingen van het op 25 april 1984 te Jeruzalem ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen beide landen te herzien,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel I

[Wijzigt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël, red.]

Artikel II

[Wijzigt het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël, red.]

Artikel III

Beide Verdragsluitende Partijen stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van hun onderscheiden nationale of constitutionele procedures vereist voor de inwerkingtreding van dit Verdrag. Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na de datum van de laatste van deze kennisgevingen.

 

 

     TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend.

     GEDAAN in tweevoud te Jeruzalem op 17 juli 2001, wat overeenkomt met 26 Tamuz 5761, in de Engelse taal.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) H.R.R.V. FROGER

Voor de Staat Israël,

(w.g.) SHIMON PERES

 

 

Protocol inzake wederzijdse bijstand betreffende samenwerking bij fraude en klantenservice

 

Artikel 1. Verificatie van aanvragen en betalingen

  • 1 Na ontvangst van een aanvraag verifieert het bevoegde orgaan van de Verdragsluitende Partij de informatie betreffende de aanvrager en, indien van toepassing, zijn gezinsleden en doet dit bewijsmateriaal tezamen met andere relevante documenten toekomen aan het bevoegde orgaan van de andere Partij, opdat de laatstgenoemde de aanvraag verder kan behandelen.

  • 2 Punt 1 is ook van toepassing wanneer het bevoegde orgaan van een Verdragsluitende Partij de andere Partij verzoekt een onderzoek in te stellen ter verificatie van de rechtmatigheid van betalingen gedaan aan rechthebbenden die wonen of verblijven op het grondgebied van die andere Partij.

  • 3 De in de punten 1 en 2 bedoelde informatie omvat tevens informatie met betrekking tot adres, werk, het volgen van scholing, inkomen, gezinssituatie, arbeidsgeschiktheid of gezondheidstoestand.

  • 4 De bevoegde organen van de Verdragsluitende Partijen kunnen zich rechtstreeks wenden tot zowel elkaar als tot hun respectieve uitkeringsgerechtigden of hun vertegenwoordigers.

Artikel 2. Identificatie

Om het recht op uitkeringen en de rechtmatigheid van betalingen krachtens de Israëlische of Nederlandse wetgeving te verifiëren, is een persoon die onder de werkingssfeer van dit Verdrag valt verplicht zich te identificeren door overlegging van een officieel bewijs van zijn of haar identiteit aan het bevoegde orgaan in Israël of in Nederland. Het bevoegde orgaan identificeert de aanvrager aan de hand van dit identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs omvat een paspoort of enige andere geldige identiteitskaart die is afgegeven door de bevoegde autoriteiten in de woonplaats van deze persoon.

Het bevoegde orgaan stelt het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij ervan in kennis dat de identiteit van de aanvrager naar behoren is geverifieerd, door toezending van een kopie van het identiteitsbewijs.

Artikel 3. Verificatie van medische informatie

  • 1 Op verzoek van het bevoegde orgaan wordt verificatie van administratieve en medische informatie met betrekking tot aanvragers of ontvangers van Israëlische uitkeringen die wonen in Nederland verricht door GAK Nederland bv.

  • 2 Op verzoek van het bevoegde orgaan wordt verificatie van administratieve en medische informatie met betrekking tot aanvragers of ontvangers van Nederlandse uitkeringen die wonen in Israël verricht door het Nationaal Verzekeringsinstituut.

  • 3 Voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen gebruiken de organen van beide Verdragsluitende Partijen de door de organen van de andere Partij verstrekte geneeskundige rapporten en administratieve gegevens die aan hen zijn verstrekt door de organen van de andere Partij, maar zij behouden zich het recht voor de aanvrager of uitkeringsgerechtigde te doen onderzoeken door een arts van hun keuze of de betrokkene op te roepen een medisch onderzoek te ondergaan op het grondgebied van de bevoegde Staat.

  • 4 De betrokken persoon is verplicht gehoor te geven aan elk verzoek als bedoeld in punt 3 door zich te melden voor een geneeskundig onderzoek. Indien hij meent dat hij om medische redenen niet in staat is zich te begeven naar het grondgebied van de Staat waar hij door het bevoegde orgaan is opgeroepen, dient hij dat orgaan onverwijld daarvan in kennis te stellen. Hij is dan verplicht een medische verklaring over te leggen die is afgegeven door een daartoe door het bevoegde orgaan aangewezen arts over te leggen. Deze verklaring moet de medische redenen bevatten van de onmogelijkheid om te reizen, alsmede de verwachte duur van deze onmogelijkheid.

  • 5 De kosten van het onderzoek en, ingeval het onderzoek wordt verricht op het grondgebied van de bevoegde Staat, de reis- en verblijfkosten, worden betaald door het bevoegde orgaan op verzoek waarvan het onderzoek wordt uitgevoerd.

Artikel 4. Terugvordering van onverschuldigde betalingen

  • 1 De in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken of beslissingen van de organen of autoriteiten van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.