Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Tsjechische Republiek,

     hierna genoemd de Verdragsluitende Partijen,

     Wensend de rechtmatige betaling van hun uitkeringen terzake van sociale zekerheid in elkaars landen toe te staan,

     Verlangend de samenwerking tussen de twee Staten te regelen,

     Zijn overeengekomen als volgt:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa naar internationaal recht;

  • b „wetgeving": de wetten, voorschriften en bestuursrechtelijke regelingen die betrekking hebben op de in artikel 2 genoemde stelsels van sociale zekerheid;

  • c „bevoegde autoriteit",

   met betrekking tot de Tsjechische Republiek: het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van de Tsjechische Republiek;

   met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland;

  • d „bevoegd orgaan"

   met betrekking tot de Tsjechische Republiek: de „Česká správa sociálního zabezpečení" (Tsjechische instelling voor sociale zekerheid) of haar rechtsopvolger;

   met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de wetgeving bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c: het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, p/a Gak Nederland BV of zijn rechtsopvolger en betreffende de wetgeving bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank;

  • e „uitkering": elke uitkering of elk pensioen krachtens de in artikel 2 bedoelde wetgeving;

  • f „uitkeringsgerechtigde": elke persoon die recht heeft op een uitkering;

  • g „gezinslid": een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt in de door het bevoegde orgaan toegepaste wetgeving.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1 Ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake:

  • a ziekteverzekering (uitkeringen in het geval van ziekte en moederschap);

  • b invaliditeitsverzekering voor werknemers;

  • c invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen;

  • d ouderdomsverzekering;

  • e nabestaandenverzekering;

  • f kinderbijslagen.

 • 2 Ten aanzien van de Tsjechische Republiek, op de Tsjechische wetgeving inzake:

  • a ziekteverzekering (uitkeringen in het geval van ziekte en moederschap);

  • b pensioenverzekering (ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenpensioenen).

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op uitkeringsgerechtigden als op hun gezinsleden voorzover zij wonen of verblijven op het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving die de betaling van uitkeringen beperkt uitsluitend omdat

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.