Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     geleid door de wens betrekkingen op het gebied van de sociale zekerheid tot stand te brengen;

     geleid door de wens de samenwerking tussen de twee Staten te regelen ter waarborging van de naleving van de wetgeving van het ene land in het andere;

     zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a „grondgebied", met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

  • b „bevoegde autoriteit", met betrekking tot het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië: de minister van Arbeid/de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Socialezekerheidscorporatie, en met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland;

  • c „bevoegd orgaan", met betrekking tot het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië: de Socialezekerheidscorporatie, en met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de takken van sociale verzekering bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c: het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, p/a GAK Nederland BV, en betreffende de takken van sociale verzekering bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank of elk lichaam dat bevoegd is taken te verrichten die thans worden uitgevoerd door de genoemde organen;

  • d „wetgeving", de wetgeving met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2;

  • e „uitkering", elke uitkering of elk pensioen krachtens de wetgeving;

  • f „uitkeringsgerechtigde", een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • g „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

  • h „wonen", regulier wonen;

  • i „verblijven", tijdelijk wonen;

  • j „uitvoeringsorganen", elke organisatie die betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder meer de bevolkingsregisters, geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters, scholen en andere onderwijsinstellingen, de politie, het gevangeniswezen en immigratiediensten.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1 Ten aanzien van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, op de wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten;

  • b arbeidsongeschiktheids-, ouderdoms- en nabestaandenverzekeringen.

 • 2 Ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden, op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale verzekering:

  • a ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • b arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d pensioenuitkeringen;

  • e nabestaandenuitkeringen;

  • f kinderbijslagen.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is dit Verdrag zowel van toepassing op een uitkeringsgerechtigde als op een lid van zijn gezin voorzover hij woont of verblijft op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.