Zie ook:
- Briefwisseling tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden en de Helleense Republiek inzake artikel 36, derde lid, van EEG-Verordening nr. 1408/71

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

 

     Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

     en

     Zijne Majesteit de Koning der Hellenen,

     Bezield door de wens de betrekkingen inzake sociale verzekering tussen de beide Staten te regelen;

     Hebben besloten een daartoe strekkend Verdrag te sluiten en hebben te dien einde hun gevolmachtigden benoemd, te weten:

     hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Baron van Lynden, Ambassadeur der Nederlanden,

     zijne Majesteit de Koning der Hellenen: Jean Toumbas, Minister van Buitenlandse Zaken,

     die, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt:

 

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • a. in Nederland op de wettelijke regelingen betreffende:

   • 1. de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen bij ziekte en moederschap);

   • 2. de verzekering inzake invaliditeit, ouderdom en vroegtijdig overlijden voor werknemers, met inbegrip van de bijslagen op de renten;

   • 3. de algemene ouderdomsverzekering;

   • 4. de algemene weduwen- en wezenverzekering;

   • 5. de verzekering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten met inbegrip van de bijslagen op de renten;

   • 6. de werkloosheidsverzekering;

   • 7. de kinderbijslagen;

   • 8. de bijzondere regelingen voor personen, werkzaam bij ondernemingen die steenkolenmijnen exploiteren;

  • b. in Griekenland op de wettelijke regelingen betreffende:

   • 1. de sociale verzekering voor de werknemers of met hen gelijkgestelden, betreffende ziekte en moederschap, invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten, ouderdom en overlijden;

   • 2. de bijzondere verzekeringsstelsels voor bepaalde groepen werknemers tegen vorengenoemde risico's;

   • 3. de werkloosheidsverzekering der werknemers;

   • 4. de kinderbijslagen.

  Onder de term „wettelijke regelingen” zijn, in voorkomend geval eveneens begrepen reglementen en vorderingen.

 • 2 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op alle wetten en regelingen, waarbij de wettelijke regelingen, genoemd in het eerste lid van dit artikel, zijn of worden gewijzigd of aangevuld.

  Dit Verdrag is van toepassing:

  • a. op wetten of regelingen, welke betrekking hebben op een nieuwe tak van sociale verzekering, indien daartoe een nadere overeenkomst is gesloten tussen de Verdragsluitende Partijen;

  • b. op wetten of regelingen, welke de werking van de bestaande regelingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien de Regering van de betrokken Verdragsluitende Partij daartegen niet binnen drie maanden na kennisgeving van de officiële bkendmaking van bedoelde wetten of regelingen bezwaar maakt.

 • 3 De bepalingen van dit Verdrag zijn op de zeelieden ter koopvaardij slechts van toepassing, nadat een aanvullend akkoord is gesloten.

 • 4 De bevoegde autoriteiten in de zin van dit Verdrag zijn van Nederlandse zijde, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Griekse zijde, de Minister van Arbeid.

Artikel 2

 • 1 De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op de werknemers of daarmede gelijkgestelden, op wie de wettelijke regeling van één der Verdragsluitende Partijen van toepassing is of geweest is en die onderdaan zijn van één van die Partijen, alsmede op hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen.

 • 2 De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen (met inbegrip van kanselarij-beambten, indien zij onderdaan zijn van de vertegenwoordigde Staat), noch op personen die tot het overheidspersoneel van een der Verdragsluitende Partijen behoren en die door hun Regering naar het grondgebied van de andere Partij worden gezonden.

Artikel 3

De onderdanen van één der Verdragsluitende Partijen op wie de bepalingen van dit Verdrag van toepassing zijn, zijn onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de andere Partij onderworpen aan de verplichtingen en gerechtigd tot de voordelen, voortvloeiende uit de in artikel 1 genoemde wettelijke regelingen.

Artikel 4

 • 1 Behoudens het bepaalde in artikel 25 kunnen de pensioenen of renten, met inbegrip van de bijslagen, verkregen op grond van de wettelijke regelingen van één der Verdragsluitende Partijen, niet verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard worden op grond van het feit, dat de rechthebbende woonachtig is op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij dan die, op het grondgebied waarvan het orgaan dat de uitkering verschuldigd is zich bevindt.

 • 2 De sociale verzekeringsuitkeringen van één der Verdragsluitende Partijen worden aan de onderdanen van de andere Verdragsluitende Partij, die op het grondgebied van een derde Staat verblijven, onder dezelfde voorwaarden en tot dezelfde omvang uitbetaald als wanneer het onderdanen van de eerste Partij betrof, die op het grondgebied van die derde Staat verbleven.

Artikel 5

 • 1 Krachtens de bepalingen van dit Verdrag kan geen recht worden uitgeoefend of gehandhaafd om op grond van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.