Zie ook:
- Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (vervallen per 1 mei 2010; zie Vo. 883/2004 en Vo. 987/2009)

- Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

- Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake sociale zekerheid

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     het Koninkrijk Noorwegen,

     In aanmerking nemende de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, (hierna te noemen "de EER-Overeenkomst") artikel 29, bijlage VI, nr. 1 en 2;

     Gelet op artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1408/71;

     In aanmerking nemende de noodzaak hun betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid, in het bijzonder ten aanzien van personen die niet onder de genoemde Verordening vallen, opnieuw in overweging te nemen;

     Zijn overeengekomen het volgende Verdrag te sluiten, dat het Verdrag tussen de twee Staten inzake sociale zekerheid van 13 april 1989 vervangt:

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag:

  • a. wordt onder „Verordening” verstaan: de Verordening (EEG) van de Raad nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, in de tussen de twee Verdragsluitende Partijen geldende respectieve versies;

  • b. wordt onder „Toepassingsverordening” verstaan: de Verordening (EEG) van de Raad nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale- zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, in de tussen de twee Verdragsluitende Partijen geldende respectieve versies;

  • c. wordt onder „continentaal plat van een van de Verdragsluitende Partijen” verstaan: de zeebodem en de ondergrond van de onder water gelegen gebieden die zich buiten de territoriale zee van die Verdragsluitende Partij uitstrekken door de natuurlijke voortzetting van het landterritorium tot de buitenste grens van de continentale rand, of tot een afstand van 200 zeemijl van de basislijnen vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten wanneer de buitenste grens van de continentale rand zich niet tot die afstand uitstrekt.

 • 2 Andere woorden en uitdrukkingen die in dit Verdrag worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend overeenkomstig de Verordening en de Toepassingsverordening of overeenkomstig de nationale wetgeving.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing op elke wetgeving die valt onder de materiële werkingssfeer van de Verordening.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing op de personen die vallen onder de personele werkingssfeer van de Verordening.

 • 2 Dit Verdrag is tevens van toepassing op de volgende personen die niet onder de personele werkingssfeer van de Verordening vallen:

  • a. onderdanen op wie de wetgeving van een of van beide Verdragsluitende Partijen van toepassing is of is geweest, of

  • b. personen op wie de wetgeving van een of van beide Verdragsluitende Partijen van toepassing is of is geweest, of

  • c. gezinsleden of nabestaanden van een onder a of b van dit lid bedoelde persoon.

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, hebben de in artikel 3, tweede lid, onder a genoemde personen

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.