Zie ook:
- Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (vervallen per 1 mei 2010; zie Vo. 883/2004 en Vo. 987/2009)

- Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

- Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende het afzien van de vergoeding van de uitkeringen aan werklozen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     het Koninkrijk Zweden,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Geleid door de wens de administratieve procedures inzake de werkloosheidsuitkeringen te vereenvoudigen;

     Overwegende dat deze doelstelling kan worden verwezenlijkt door wederzijds afstand te doen van de vergoeding van de kosten van werkloosheidsuitkeringen die namens de organen van de ene Staat worden verstrekt door die van de andere staat zoals voorzien in artikel 69, eerste lid, en artikel 70, eerste lid, van Hoofdstuk 6 van Titel III van Verordening (EEG) 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (hierna te noemen "de Verordening");

     Zijn op grond van artikel 70, derde lid, van de Verordening het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1

Op grond van het bepaalde in artikel 70, derde lid, van de Verordening wordt wederzijds afstand gedaan van de vergoeding van de kosten van werkloosheidsuitkeringen die namens de organen van de ene staat worden verstrekt door die van de andere staat zoals voorzien in artikel 69, eerste lid, en artikel 70, eerste lid, van de Verordening.

Artikel 2

  • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden elkaar schriftelijk in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun onderscheiden wettelijke of constitutionele procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van dit Verdrag.

  • 2 De bepalingen van dit Verdrag worden toegepast op werkloosheidsuitkeringen betaald overeenkomstig E 303-verklaringen met een datum van vertrek op of na 1 januari 2002.

Artikel 3

Dit Verdrag wordt gesloten voor

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.