Nederlandse vertaling:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen in Monaco

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds

     en

     het Vorstendom Monaco anderzijds,

     hierna genoemd de "Verdragsluitende Partijen",

     Geleid door de wens de betaling van Nederlandse uitkeringen mogelijk te maken aan personen die wonen of tijdelijk verblijven in Monaco, en wensend te komen tot samenwerking tussen de twee Staten betreffende de verificatie van de rechtmatigheid van de betalingen van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen,

     Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

 

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a „grondgebied": met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa en met betrekking tot het Vorstendom Monaco, het grondgebied daarvan;

  • b „wetgeving": de wetgeving met betrekking tot de takken van sociale verzekering bedoeld in artikel 2;

  • c „bevoegde autoriteit": met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; met betrekking tot het Vorstendom Monaco, de Regeringsraad voor Sociale Zaken en Gezondheid;

  • d „bevoegd orgaan": met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het „Landelijk instituut sociale verzekeringen" ten aanzien van de toepassing van de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2 onder a, b en c en als vertegenwoordiger daarvan „Gak Nederland bv" of elk ander orgaan dat gemachtigd is de functies te vervullen die thans door het genoemde bevoegde orgaan worden uitgeoefend, en de „Sociale Verzekeringsbank" ten aanzien van de takken van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2 onder d en e; met betrekking tot het Vorstendom Monaco, het Departement van Sociale Zaken en Gezondheid;

  • e „sociale verzekeringsinstelling": de „Caisse de Compensation des Services Sociaux", de „Caisse Autonome des Retraites", de „Caisse d'Assurance Accident, Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants" en de ``Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants";

  • f ``uitkering": elke in geld uitbetaalde uitkering of elk in geld uitbetaald pensioen waarin de Nederlandse wetgeving voorziet;

  • g „uitkeringsgerechtigde": de persoon die een uitkering aanvraagt of die recht op een uitkering heeft;

  • h „gezinslid": elke als zodanig door de Nederlandse wetgeving omschreven of toegelaten persoon.

 • 2 Elke andere in dit Verdrag gebruikte term heeft de betekenis die de wetgeving daaraan toekent.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale verzekeringen:

 • a uitkeringen wegens ziekte en moederschap;

 • b invaliditeitsuitkeringen voor werknemers;

 • c invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen;

 • d ouderdomsuitkeringen;

 • e uitkeringen aan nabestaanden.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, is dit van toepassing op elke uitkeringsgerechtigde of diens gezinslid voor zover deze woont of tijdelijk verblijft op het grondgebied van het Vorstendom Monaco.

Artikel 4. Export van uitkeringen

Behoudens andersluidende bepalingen in dit Verdrag is de Nederlandse wetgeving

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.