Authentieke Nederlandse tekst:

 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Roemenië inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     Roemenië,

     hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

     Geleid door de wens betrekkingen tot stand te brengen op het gebied van sociale zekerheid;

     Geleid door de wens de samenwerking tussen de beide Staten te regelen;

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

  • a. „grondgebied":

   met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden: het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

   met betrekking tot Roemenië: het gehele grondgebied van de Staat Roemenië, met inbegrip van de territoriale zee en het luchtruim boven het grondgebied en de territoriale zee waar Roemenië zijn soevereiniteit uitoefent, alsmede de aangrenzende zone, het continentaal plat en de exclusieve economische zone waarin Roemenië soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent, in overeenstemming met zijn wetgeving en met de regels en beginselen van het internationale recht;

  • b. „wetgeving", de wetten en andere van kracht zijnde regelgeving met betrekking tot de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 2;

  • c. „bevoegde autoriteit",

   wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

   wat Roemenië betreft: het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit;

  • d. „bevoegd orgaan",

   wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft:

   met betrekking tot de takken van sociale verzekering genoemd in artikel 2, tweede lid, onder de letters a, b en c: het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, p/a GAK Nederland BV;

   met betrekking tot de takken van sociale verzekering genoemd in artikel 2, tweede lid, onder de letters d, e en f: de Sociale Verzekeringsbank;

   wat Roemenië betreft: het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit, het Nationale Huis voor Pensioen- en andere Socialeverzekeringsrechten;

   of elk orgaan bevoegd tot het uitvoeren van taken die momenteel worden uitgevoerd door voornoemde organen;

  • e. „uitkering", elke uitkering in geld ingevolge de wetgeving;

  • f. „uitkeringsgerechtigde": een persoon die een uitkering aanvraagt of recht heeft op een uitkering;

  • g. „gezinslid", een persoon die als zodanig wordt omschreven of aangemerkt door de wetgeving;

  • h. „woonplaats", gewone woonplaats;

  • i. „verblijf", tijdelijke woonplaats;

  • j. „informatie", gegevens met betrekking tot identiteit, adres, gezinssituatie, werk, het volgen van scholing, inkomen, gezondheidstoestand, overlijden en hechtenis of andere gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van dit Verdrag;

  • k. „instantie", elk orgaan dat betrokken is bij de uitvoering van dit Verdrag, met inbegrip van onder andere bevolkingsregisters, registers van de burgerlijke stand, belastingautoriteiten, huwelijksregisters, handelsregisters, arbeidsbureaus, scholen en andere onderwijsinstellingen, handelsautoriteiten, politie, gevangeniswezen, immigratiediensten en notarissen.

 • 2 Andere in dit Verdrag gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in de toegepaste wetgeving wordt gegeven.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

Dit Verdrag is van toepassing:

 • 1. wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, op de Nederlandse wetgeving inzake de volgende takken van sociale verzekering:

  • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • b. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers;

  • c. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen;

  • d. ouderdomspensioenen;

  • e. nabestaandenuitkeringen;

  • f. kinderbijslagen.

 • 2. wat Roemenië betreft, op de wetgeving inzake de volgende takken van sociale zekerheid:

  • a. ziekte- en moederschapsuitkeringen;

  • b. invaliditeitsuitkeringen;

  • c. ouderdomspensioenen;

  • d. nabestaandenuitkeringen;

  • e. kinderbijslagen van de staat.

Artikel 3. Personele werkingsfeer

Tenzij anders wordt bepaald, is dit Verdrag van toepassing op uitkeringsgerechtigden alsmede op leden van hun gezin, voorzover zij wonen of verblijven op het grondgebied van een van de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 4. Export van uitkeringen

Tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, is een bepaling van de wetgeving van een

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.