SOCIALEZEKERHEIDSVERDRAGEN e.a.

 

 

 

 

 

Versie januari 2020

(volgende actualisering: juli 2020)

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

- Aanvullend Akkoord ter toepassing van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid

- Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest

- Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid (Stelsel van sociale zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen)

- Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, voor wat betreft de mijnwerkers

- Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid

- Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 8 juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid

- Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

- Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid

- Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

- Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

- Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

- Administratief Akkoord voor de toepassing van het op 25 april 1984 te Jeruzalem tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid

- Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus ondertekend te Den Haag op 9 juli 2002

- Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

- Administratieve Schikking betreffende de toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid

- Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien)

- Akkoord inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging, ter uitvoering van het op 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering

- Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

- Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer

- Akkoord tussen de Nederlandse en de Portugese bevoegde autoriteiten betreffende de vergoeding van verstrekkingen bij ziekte en moederschap in het kader van Verordening 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

- Akkoord tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische Minister van Sociale Voorzorg inzake ziekengeld-, moederschaps- en invaliditeitsverzekering

- Algemeen Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekend

- Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

- Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering

- Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid

- Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

- Bijzondere Overeenkomst betreffende de ouderdomsuitkeringen ter uitvoering van het Bijzonder Protocol, dat deel uitmaakt van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering

- Bijzonder Protocol inzake de aanvullende uitkering ingevolge de Franse wet van 30 juni 1956 houdende instelling van een "Fonds National de Solidarité"

- Briefwisseling tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden en de Helleense Republiek inzake artikel 36, derde lid, van EEG-Verordening nr. 1408/71

- Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde lid, van Verordening nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

- Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Ierse bevoegde autoriteiten o.g.v. artikel 70, derde lid, van Verordening 1408/71 en artikel 105, tweede lid, van Verordening 574/72 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het afzien van de vergoeding van werkloosheidsuitkeringen en de vergoeding van de kosten die voortvloeien uit administratieve controle, geneeskundig onderzoek, enz. nodig voor de toekenning en verlening van prestaties of voor de herziening ervan

- (Eerste) Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Europees Sociaal Handvest (ESH)

- Europees Sociaal Handvest (herzien) (ESH (herzien))

- Europees Verdrag betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer

- Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand (EVSMB)

- Europees Verdrag inzake sociale zekerheid (EVSZ)

- Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers

- (Europees) Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

- Europese Code inzake sociale zekerheid

- Europese Code inzake Sociale Zekerheid (herzien)

- Europese Interim-Overeenkomst betreffende de regelingen inzake sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

- Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

- Europese Overeenkomst betreffende de verlening van medische hulp aan personen die tijdelijk in het buitenland verblijven

- Europese Overeenkomst inzake de sociale bescherming van landbouwers

- Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

- Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

- Handvest van de Verenigde Naties (VN Handvest)

- ILO-Verdrag nr. 2 (Verdrag betreffende de werkloosheid)

- ILO-Verdrag nr. 17 (Verdrag betreffende schadeloosstelling voor arbeidsongevallen)

- ILO-Verdrag nr. 24 (Verdrag betreffende de ziekteverzekering van arbeiders in de industrie en de handel en van huispersoneel)

- ILO-Verdrag nr. 25 (Verdrag betreffende de ziekteverzekering van landarbeiders)

- ILO-Verdrag nr. 26 (Verdrag betreffende de invoering van of de handhaving van methodes tot vaststelling van minimum lonen)

- ILO-Verdrag nr. 29 (Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid)

- ILO-Verdrag nr. 42 (Verdrag betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten (herzien))

- ILO-Verdrag nr. 44 (Verdrag ter verzekering van uitkeringen of bijstand aan onvrijwillig werklozen)

- ILO-Verdrag nr. 70 (Verdrag betreffende de sociale zekerheid van zeelieden)

- ILO-Verdrag nr. 71 (Verdrag betreffende de pensioenen van zeelieden)

- ILO-Verdrag nr. 88 (Verdrag betreffende de organisatie van de dienst voor de werkgelegenheid)

- ILO-Verdrag nr. 97 (Verdrag betreffende migrerende arbeiders (herzien) 1949)

- ILO-Verdrag nr. 102 (Verdrag betreffende minimum-normen van sociale zekerheid)

- ILO-Verdrag nr. 105 (Verdrag betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid)

- ILO-Verdrag nr. 111 (Verdrag betreffende discriminatie in arbeid en beroep)

- ILO-Verdrag nr. 118 (Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid)

- ILO-Verdrag nr. 121 (Verdrag betreffende de prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten)

- ILO-Verdrag nr. 122 (Verdrag betreffende de werkgelegenheidspolitiek)

- ILO-Verdrag nr. 128 (Verdrag betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen)

- ILO-Verdrag nr. 130 (Verdrag betreffende geneeskundige verzorging en uitkeringen bij ziekte)

- ILO-Verdrag nr. 131 (Verdrag betreffende de vaststelling van minimumlonen, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkelingslanden)

- ILO-Verdrag nr. 142 (Verdrag betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen)

- ILO-Verdrag nr. 156 (Verdrag betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders: arbeiders met gezinsverantwoordelijkheden)

- ILO-Verdrag nr. 159 (Verdrag betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van gehandicapten)

- ILO-Verdrag nr. 175 (Verdrag betreffende deeltijdwerk)

- ILO-Verdrag nr. 177 (Verdrag betreffende thuiswerk)

- ILO-Verdrag nr. 181 (Verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling)

- ILO-Verdrag nr. 183 (Verdrag inzake de herziening van het Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap (herzien), 1952)

- Interim-Akkoord tussen de bevoegde Nederlandse autoriteit en de bevoegde Marokkaanse autoriteit betreffende het verlenen van medische zorg in Marokko

- Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR of BUPO)

- (Internationaal) Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK)

- (Internationaal) Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH)

- Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)

- Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid

- Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot beëindiging van het op 18 april 2001 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, en de op 21 januari 1969 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid

- Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering ter uitvoering van artikel 10, onder (c), van het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand

- Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering houdende een Overeenkomst inzake de uitlegging van artikel 18, eerste lid, van de Algemene Overeenkomst inzake sociale zekerheid van 7 januari 1950

- Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering inzake de sociale zekerheid van Poolse onderdanen die in Nederland en in Frankrijk werkzaam zijn geweest

- Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland

- Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat

- Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid, ondertekend te 's-Gravenhage de 7e januari 1950

- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake sociale zekerheid van hun onderdanen die overzee arbeid hebben verricht

- Protocol behorende bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

- Protocol bij de Europese Interim-Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

- Protocol bij de Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

- Protocol bij het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand

- Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Protocol inzake de ouderdomsuitkeringen voor de niet-loonarbeiders

- Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

- Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid

- Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie

- Tweede Protocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

- Verdrag betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid (ILO-Verdrag nr. 105)

- Verdrag betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van gehandicapten (ILO-Verdrag nr. 159)

- Verdrag betreffende deeltijdwerk (ILO-Verdrag nr. 175)

- Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU of Verdrag van Maastricht)

- Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (ILO-Verdrag nr. 29)

- Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid (ILO-Verdrag nr. 118)

- Verdrag betreffende de invoering van of de handhaving van methodes tot vaststelling van minimum lonen (ILO-Verdrag nr. 26)

- Verdrag betreffende de organisatie van de dienst voor de werkgelegenheid (ILO-Verdrag nr. 88)

- Verdrag betreffende de pensioenen van zeelieden (ILO-Verdrag nr. 71)

- Verdrag betreffende de prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten (ILO-Verdrag nr. 121)

- Verdrag betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen (ILO-Verdrag nr. 142)

- Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien)

- Verdrag betreffende de sociale zekerheid van zeelieden (ILO-Verdrag nr. 70)

- Verdrag betreffende de vaststelling van minimumlonen, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkelingslanden (ILO-Verdrag nr. 131)

- Verdrag betreffende de werkgelegenheidspolitiek (ILO-Verdrag nr. 122)

- Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

- Verdrag betreffende de werkloosheid (ILO-Verdrag nr. 2)

- Verdrag betreffende de ziekteverzekering van arbeiders in de industrie en de handel en van huispersoneel (ILO-Verdrag nr. 24)

- Verdrag betreffende de ziekteverzekering van landarbeiders (ILO-Verdrag nr. 25)

- Verdrag betreffende discriminatie in arbeid en beroep (ILO-Verdrag nr. 111)

- Verdrag betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders: arbeiders met gezinsverantwoordelijkheden (ILO-Verdrag nr. 156)

- Verdrag betreffende geneeskundige verzorging en uitkeringen bij ziekte (ILO-Verdrag nr. 130)

- Verdrag betreffende migrerende arbeiders (herzien) 1949 (ILO-Verdrag nr. 97)

- Verdrag betreffende minimumnormen van sociale zekerheid (ILO-Verdrag nr. 102)

- Verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (ILO-Verdrag nr. 181)

- Verdrag betreffende schadeloosstelling voor arbeidsongevallen (ILO-Verdrag nr. 17)

- Verdrag betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten (herzien) (ILO-Verdrag nr. 42)

- Verdrag betreffende thuiswerk (ILO-Verdrag nr. 177)

- Verdrag betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen (ILO-Verdrag nr. 128)

- Verdrag inzake de herziening van het Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap (herzien), 1952 (ILO-Verdrag nr. 183)

- Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK)

- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH)

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Arabische Republiek Egypte

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden

- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

- Verdrag ter verzekering van uitkeringen of bijstand aan onvrijwillig werklozen (ILO-Verdrag nr. 44)

- Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake de verlening van medische zorg

- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

- Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Macedonië inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Belize inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid)

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Botswana inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de controle van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gambia inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Hongarije inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de betaling van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen in Indonesië

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kroatië inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Letland inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen (buiten werking getreden)

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Litouwen inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake de export en controle van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Paraguay inzake de export en handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Slovenië inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de export en handhaving van socialeverzekeringsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël inzake sociale zekerheid, met Protocol, betreffende herziening van het op 25 april 1984 te Jeruzalem ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende het afzien van de vergoeding van de uitkeringen aan werklozen

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen in Monaco

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake sociale zekerheid

- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Roemenië inzake de export van socialezekerheidsuitkeringen

- Verdrag van Maastricht

- Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (vervallen per 1 mei 2010; zie Vo. 883/2004 en Vo. 987/2009)

- Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

- Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels