WET van 23 maart 1995, Stb. 1995, 198, houdende regeling van de organisatie belast met de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen en met de vaststelling en inning van ouderbijdragen voor jeugdhulpverlening (Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) (wijzigt artt. 5a, 14 en 21 AKW)

WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (wijzigt artt. 25 en 26 (2x) AKW)

WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 220, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet op de studiefinanciering (wijzigt artt. 7, 8, 9 (2x), 10 (2x), 10a, 11, 14, 25, 26 en 27 AKW)

WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 250, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb) (wijzigt art. 13a AKW)

WET van 14 december 1995, Stb. 1995, 676, houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten) (wijzigt artt. 7 en 25 AKW)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 690, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (wijzigt art. 17g AKW)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt artt. 7, 12, 13, 14, 26 (2x), 26a (2x), 27 (2x), 28 (2x), 29 (2x) en 38 AKW)

BESLUIT van 21 december 1995, Stb. 1995, 692, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen per 1 januari 1996 (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 28 maart 1996, Stb. 1996, 227, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van de prestatiebeurs, de vorm van de toelage en de leeftijd waarop aanspraak op studiefinanciering in het hoger onderwijs ontstaat (voegt art. 7a AKW in)

WET van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (wijzigt artt. 14a, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 24, 24a, 24b, 29a en 39 AKW)

REGELING van 26 juni 1996, Stcrt. 1996, 121 (Regeling indexering kinderbijslagbedragen juli  1996) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

REGELING van 10 december 1996, Stcrt. 1996, 243 (Regeling indexering kinderbijslagbedragen januari 1997) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 23 januari 1997, Stb. 1997, 33, houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten (aanpassing in verband met gebleken knelpunten en onbillijkheden) (wijzigt artt. 7, 26, 26a, 27 en 29 AKW)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 16, 17 (2x), 17a en 17g AKW)

REGELING van 1 juli 1997, Stcrt. 1997, 124 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1997) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 760, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden) (wijzigt art. 7 AKW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 1, 5b, 7 (2x), 11, 15, 17, 17a, 17g, 20, 24 en 31 AKW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt art. 17g AKW)

BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 799, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen per 1 januari 1998 (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 203, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.] (wijzigt artt. 1 en 6 AKW)

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 278, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (wijzigt artt. 24 (2x), 24a en 24b AKW)

WET van 29 april 1998, Stb. 1998, 267, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht) (voegt art. 6a AKW in)

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 446, tot inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) (wijzigt art. 23 AKW)

BESLUIT van 26 juni 1998, Stb. 1998, 387, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen per 1 juli 1998 (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

REGELING van 14 december 1998, Stcrt. 1998, 243 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 1999) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 7, 8, 17, 17a, 17g (2x) en 24 AKW)

WET van 27 mei 1999, Stb. 1999, 250, tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen) (wijzigt art. 7b (2x) AKW)

REGELING van 17 juni 1999, Stcrt. 1999, 119 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1999) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt art. 5b AKW)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 594, houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen) (wijzigt art. 7b (2x) AKW)

BESLUIT van 23 december 1999, Stb. 1999, 601, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen (Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag januari 2000) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (wijzigt artt. 34, 35, 36, 37, 38 en 40 AKW)

REGELING van 7 juni 2000, Stcrt. 2000, 117 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2000) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000) (wijzigt artt. 7a en 25 AKW)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt artt. 1 en 6 (2x) AKW)

REGELING van 11 december 2000, Stcrt. 2000, 243 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2001) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 593, houdende wijziging van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal andere wetten (wijzigt artt. 7, 12, 13, 14 en 25 AKW)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 67, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (voegt art. 19a AKW in)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 5b (2x) en 29c AKW)

WET van 8 maart 2001, Stb. 2001, 128, tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht (wijzigt art. 18 AKW)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 225, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) (wijzigt art. 25 AKW)

REGELING van 13 juni 2001, Stcrt. 2001, 114 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2001) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt art. 17a AKW)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt art. 17g AKW)

REGELING van 28 november 2001, Stcrt. 2001, 237 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2002) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 7, 14, 14a, 15, 16, 17 (3x), 17a, 17b, 17c (3x), 17d, 17e, 17g, 18, 19, 19a, 21, 22, 24, 24a, 24b (2x), 25, 29a, 30 en 39 AKW)

REGELING van 19 juni 2002, Stcrt. 2002, 116 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2002) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

REGELING van 18 december 2002, Stcrt. 2002, 246 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2003) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

REGELING van 27 juni 2003, Stcrt. 2003, 122 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2003) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (wijzigt artt. 7, 8 en 17g AKW)

WET van 10 december 2003, Stb. 2003, 524, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen (wijzigt art. 7b AKW)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt artt. 7, 15, 21a en 37 AKW)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 553, tot wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen (wijzigt artt. 12 (2x) en 13 AKW)

WET van 5 februari 2004, Stb. 2004, 50, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie) (wijzigt artt. 37 en 38 AKW)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt art. 17g AKW)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 728, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (wijzigt artt. 7, 23 en 24a AKW)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 17g en 29d AKW)

REGELING van 15 december 2005, Stcrt. 2005, 249 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt art. 3 AKW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt artt. 7, 13, 17a en 17g AKW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 718, houdende wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden (wijzigt art. 7c AKW)

REGELING van 26 mei 2006, Stcrt. 2006, 105 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2006) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

BESLUIT van 14 september 2006, Stb. 2006, 427, tot verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen (Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag 2006) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 593, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (wijzigt art. 13 AKW)

REGELING van 12 december 2006, Stcrt. 2006, 248 (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2007) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

REGELING van 26 juni 2007, Stcrt. 2007, 123 (Regeling indexering AKW-bedragen juli 2007) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

BESLUIT van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 305, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van enige bepalingen uit de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen alsmede de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (t.a.v. art. 17 AKW)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt artt. 7c en 11 AKW)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (wijzigt art. 15 AKW)

REGELING van 19 juni 2008, Stcrt. 2008, 122 (Regeling indexering AKW-bedragen juli 2008) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 510, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (wijzigt artt. 24c en 24d AKW)

REGELING van 8 december 2008, Stcrt. 2008, 246 (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2009) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt art. 7 AKW)

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 30 AKW)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 13, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 18, 21a, 24, 24a, 24b, 36 en 39 AKW)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (wijzigt art. 17g AKW)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (wijzigt art. 17g AKW)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt art. 17g AKW)

WET van 15 oktober 2009, Stb. 2009, 492, tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (wijzigt art. 25 AKW)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 542, tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 29c AKW)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (wijzigt art. 17g AKW)

WET van 4 februari 2010, Stb. 2010, 74, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet (wijzigt artt. 4, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 41a en 41b AKW)

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt artt. 3 en 7b AKW)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 7 en 18 AKW)

WET van 23 december 2010, Stb. 2011, 9, tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat) (wijzigt artt. 1 en 6 AKW)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (wijzigt artt. 12, 24c, 24d en 29c AKW)

WET van 7 december 2011, Stb. 2011, 576, tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget (wijzigt art. 12 AKW)

REGELING van 12 december 2011, Stcrt. 2011, 22935 (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2012) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wijzigt art. 17g AKW)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (wijzigt artt. 7 en 17g AKW)

WET van 29 maart 2012, Stb. 2012, 198, houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (wijzigt artt. 12 (2x) en 13 AKW)

REGELING van 15 juni 2012, Stcrt. 2012, 12517 (Regeling indexering AKW-bedragen juli 2012) (wijzigt art. 12 (2x) AKW)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (wijzigt artt. 17a, 17f, 17g, 17h en 24 AKW)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 463, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (wijzigt artt. 14a, 15a, 16 en 19 AKW)

WET van 22 november 2012, Stb. 2012, 614, houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 (wijzigt art. 13a AKW)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt art. 29d AKW)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (wijzigt artt. 14a, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17g (2x), 17h, 18, 19, 24 en 24c AKW)

WET van 26 juni 2013, Stb. 2013, 251, tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 (wijzigt art. 13a AKW)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt art. 19a AKW)

WET van 19 juni 2014, Stb. 2014, 238, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (wijzigt artt. 7b en 41b AKW)

WET van 25 juni 2014, Stb. 2014, 227, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (wijzigt artt. 7, 7a (2x), 7aa, 11, 13, 13a, 14, 15a, 18, 41a en 41b (2x) AKW)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (wijzigt art. 16 AKW)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) (wijzigt artt. 17g en 17h AKW)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 504, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (wijzigt artt. 7a, 12, 13, 24c en 41a AKW)

WET van 21 januari 2015, Stb. 2015, 50, tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) (wijzigt art. 1a AKW)

WET van 25 november 2015, Stb. 2015, 464, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) (wijzigt artt. 7, 7aa, 14, 17h en 25 AKW)

BEKENDMAKING van 10 december 2015, Stcrt. 2015, 46239, tot wijziging van de AKW-bedragen per 1 januari 2016 (wijzigt artt. 7a en 12 AKW)

BESLUIT van 8 februari 2016, Stb. 2016, 59, tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag, genoemd in artikel 7a, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, en van het basiskinderbijslagbedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet (wijzigt artt. 7a en 12 AKW)

MEDEDELING van 22 juni 2016, Stcrt. 2016, 33854, tot bekendmaking van de AKW-bedragen per 1 juli 2016 (wijzigt art. 12 AKW)

WET van 23 augustus 2016, Stb. 2016, 318, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (wijzigt artt. 17a, 17g en 17h AKW)

WET van 14 november 2016, Stb. 2016, 471, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (wijzigt artt. 6b, 7, 7c, 11, 13, 14a, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17g (2x), 19, 24 en 24c AKW)

BEKENDMAKING van 1 december 2016, Stcrt. 2016, 67757, inzake de gewijzigde bedragen in de artikelen 7a en 12 van de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2017 (wijzigt artt. 7a en 12 AKW)

WET van 16 januari 2017, Stb. 2017, 78, tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (wijzigt artt. 1 (2x), 7d en 11 AKW)

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 110, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) (wijzigt artt. 24 en 24a AKW)

MEDEDELING van 14 juni 2017, Stcrt. 2017, 35155, tot wijziging van de bedragen in de AKW, Anw, AOW en TroA per 1 juli 2017 (wijzigt art. 12 AKW)

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) (wijzigt artt. 6a, 7, 7a, 20, 21a, 36 en 41a AKW)

MEDEDELING van 11 december 2017, Stcrt. 2017, 72518, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (wijzigt artt. 7a en 12 AKW)

BEKENDMAKING van 15 juni 2018, Stcrt. 2018, 34835, over per 1 juli 2018 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet (wijzigt art. 12 AKW)

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 424, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (wijzigt artt. 7a, 13 en 14 AKW)

BESLUIT van 12 december 2018, Stb. 2018, 478, tot indexatie en verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en het basiskinderbijslagbedrag (wijzigt artt. 7a en 12 AKW)

MEDEDELING van 20 juni 2019, Stcrt. 2019, 35376, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet (wijzigt art. 12 AKW)

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 483, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (wijzigt artt. 7, 7aa, 11, 13, 15 en 25 AKW)

MEDEDELING van 13 december 2019, Stcrt. 2018, 69923, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, het Besluit ex artikel 66a Anw, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (wijzigt art. 7a AKW)