Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
30-04-2010 01-01-2010 Intrekking Stcrt. 2010, 6517 Stcrt. 2010, 6517
01-01-2009   Wijziging Stcrt. 2008, 253
(= 2732)
Stcrt. 2008, 253
(= 2732)
23-02-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 37 Stcrt. 2002, 37
01-10-1990   Nieuwe regeling Stcrt. 1990, 164 Stcrt. 1990, 164

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. Voor de toepassing van artikel 7, achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt met de registratie als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gelijkgesteld de inschrijving bij een dienst voor arbeidsbemiddeling in een lidstaat van de Europese Gemeenschappen dan wel in een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten.
-2. Indien redelijkerwijs niet geëist kan worden dat een kind ingeschreven staat bij een dienst voor arbeidsbemiddeling wegens het ontbreken van een dergelijke dienst in het land waar het kind woont, wordt het kind geacht aan de inschrijvingsvereiste te hebben voldaan indien aannemelijk kan worden gemaakt dat het werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

 

Art. 2.
Voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, onderdeel e,¹ van de Algemene Kinderbijslagwet wordt met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) gelijkgesteld een werkloosheidsuitkering op grond van een wettelijke regeling van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen dan wel van een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten.

1. Volgens de redactie dient "artikel 7, eerste lid, onderdeel e" te worden vervangen door: artikel 7, tweede lid, onderdeel c.

 

Art. 3.
Een kind dat op 1 oktober 1990 niet als werkzoekende is ingeschreven bij een dienst voor arbeidsbemiddeling in een lidstaat van de Europese Gemeenschappen of een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, wordt geacht op die datum aan het inschrijvingsvereiste te hebben voldaan indien aannemelijk kan worden gemaakt dat het werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

 

Art. 4.
Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 oktober 1990.

 

 

's-Gravenhage, 17 augustus 1990.
De Staatssecretaris voornoemd,
E. ter Veld
.