Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene Kinderbijslagwet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  SAMENLOOP  MET  BUITENLANDSE  TEGEMOETKOMINGEN  2008
 
 

7 januari 2009, Stcrt. 2009, 9
Inwerkingtreding: 4 februari 1998
(T.a.v. artt. 20 AKW en 2a UA)

 

 

 

 
REGELING van 7 januari 2009, nr. DSV/2897940, houdende regels ter voorkoming of beperking van samenloop van kinderbijslag en kindgebonden budget met daarmee overeenkomende buitenlandse tegemoetkomingen of tegemoetkomingen van een volkenrechtelijke organisatie en aanvulling na toepassing prioriteitsregels Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 (Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008)

     De Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Financiën;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gelet op artikel 20 van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel 2a van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

     Besluiten:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
- kinderbijslag: de kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet;
- kindgebonden budget: het kindgebonden budget op grond van de Wet op het kindgebonden budget;
- kinderopvangtoeslag: de kinderopvangtoeslag op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
- tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen: de tegemoetkoming op grond van de Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen;
- Verordening (EEG) nr. 1408/71: Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG L 149);
- Verordening (EEG) nr. 574/72: Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG L 74);
- gezinsbijslag: gezinsbijslag als bedoeld in artikel 1, onderdeel u, onder i, van Verordening (EEG) nr. 1408/71.

 

Art. 2. Samenloop met buitenlandse tegemoetkoming
-1. Indien ten aanzien van hetzelfde kind over eenzelfde tijdvak in Nederland recht bestaat op kinderbijslag of kindgebonden budget en tevens recht bestaat op één of meer daarmee naar aard en strekking overeenkomende tegemoetkomingen bestaande

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | AKW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x