Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 36980 Stcrt. 2014, 36980

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000187843, tot vaststelling van de Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikelen 11, tweede lid, en 12, tweede lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
- advies: een op medische gegevens gebaseerd advies als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag;
- CIZ: Centrum indicatiestelling zorg;
- intensieve zorg: zorg als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag;
- SVB: Sociale verzekeringsbank.

 

Art. 2. Vaststelling intensieve zorg
-1. De SVB kan vaststellen dat er sprake is van intensieve zorg indien het advies positief luidt.
-2. Het advies luidt positief, indien:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.