Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
15-06-2008   Intrekking Stcrt. 2008, 112 Stcrt. 2008, 112
21-06-1996   Nieuwe regeling Stcrt. 1996, 115 Stcrt. 1996, 115

 

 

12 juni 1996/nr. 962820

     Het College van toezicht sociale verzekeringen;
     Gelezen het verzoek van de Sociale Verzekeringsbank van 3 april 1996;
     Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling voorlegging besluiten uitvoeringsinstanties;

     Besluit:

 

 

Goed te keuren het bijgevoegde besluit van de Sociale Verzekeringsbank inzake beoordeling van het "eigen-kind"-criterium in de Algemene Kinderbijslagwet ten aanzien van Ghanese kinderen.

 

 

Zoetermeer, 12 juni 1996.
College van toezicht sociale verzekeringen,
W. Etty, plv. voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

Ghanabesluit AKW

 

 

     Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De beoordeling of een kind ten behoeve van wie kinderbijslag wordt aangevraagd of verkregen door een man welke krachtens Ghanees recht als de vader van dit kind wordt aangemerkt, als eigen kind van de aanvrager of rechthebbende in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet kan worden beschouwd, zal plaatsvinden op een wijze zoals is beschreven in de bijlage welke bij dit besluit is gevoegd.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Ghanabesluit AKW.

 

 

     Dit besluit zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Aldus besloten door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.
Amstelveen, 22 maart 1996.
B. de Vries, voorzitter,
P.A. Schaafsma, president-directeur.

 

 

 

BIJLAGE

Ghanabesluit AKW

 

     Indien kinderbijslag wordt aangevraagd door een man die aangeeft tot het kind ten behoeve van wie hij de aanvraag doet krachtens Ghanees recht in een familierechtelijke betrekking te staan, zal het betreffende kind slechts als eigen kind van de aanvrager in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) worden aangemerkt voor zover dit kind is geboren staande een wettelijk geregeld of daarmee gelijk te stellen huwelijk tussen de aanvrager en de moeder van het kind.
     De aanvrager dient de omstandigheid dat hij ten tijde van de geboorte van het betreffende kind gehuwd was met de moeder aan te tonen door overlegging van dubbel gelegaliseerde afschriften van de betreffende huwelijks- en geboorteakten.
     Tot 1 juli 1996 zal evenwel aan de aanvrager die ten tijde van de geboorte van zijn natuurlijke kind de Ghanese nationaliteit bezat het recht op kinderbijslag niet worden geweigerd om de enkele reden dat hij ten tijde van de geboorte van het betreffende kind niet wettelijk gehuwd was met de moeder ervan.
     Ten aanzien van de gevallen waarin reeds kinderbijslag is toegekend aan een man die heeft aangegeven tot het betreffende kind als vader in een familierechtelijke betrekking krachtens Ghanees recht te staan, zal voor zover dit nog nodig is, onderzocht gaan worden of het betreffende kind werd geboren staande een wettelijk geregeld of daarmee gelijk te stellen huwelijk.
     Bij wijze van overgangsregeling zal evenwel voor de gevallen die bij de toekenningsbeslissing niet zijn gewezen op de beperkte duur van de toekenning in verband met het bepaalde in dit besluit, tot 1 januari 1997 het recht op kinderbijslag niet worden beëindigd vanwege de enkele reden dat het bestaan van een huwelijk als hiervoor bedoeld niet kan worden aangetoond.
     In de gevallen waarin nog een eerste aanvraag moet worden ingediend of waarin op een reeds ingediende primaire aanvraag nog moet worden beslist, zal bij de te nemen beslissing voor de kwartalen tot 1 juli 1996 het ontbreken van een huwelijk tussen de aanvrager en de moeder van het betreffende kind niet worden tegengeworpen.
     Hetzelfde geldt ten aanzien van lopende bezwaarschriftprocedures waarin nog geen beslissing op het bezwaarschrift is genomen.
     In de gevallen waarin reeds een afwijzende primaire beslissing of een beschikking op bezwaar is genomen, zal in beginsel slechts op verzoek van betrokkenen tot herziening van de betreffende uitspraken worden overgegaan. Het maakt hierbij geen verschil of tegen de betreffende besluiten nog een rechtsmiddel kan worden ingesteld of dat zij reeds rechtens onaantastbaar zijn geworden.

 

 

 

TOELICHTING
[22 maart 1996]

 

    Op grond van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) kan een verzekerde overeenkomstig de bepalingen van de AKW recht op kinderbijslag hebben voor een eigen kind, een aangehuwd kind of een pleegkind.
     Als eigen kind van een mannelijke verzekerde worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aangemerkt diens wettige kinderen en de door hem geadopteerde of erkende kinderen.
     Voor zover adoptie of erkenning krachtens een buitenlands rechtsstelsel heeft plaatsgevonden, gelden de betreffende kinderen als eigen kinderen van betrokkene indien de totstandkomingsvereisten voor en de rechtsgevolgen van de rechtsfiguren naar het vreemde recht in essentie overeenstemmen met de vereisten voor en de gevolgen van de vergelijkbare rechtsfiguren naar Nederlands recht. Dit laatste is in overeenstemming met bestendige jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. (Bijvoorbeeld Centrale Raad van Beroep 23 december 1987, KBW 1986/99; RSV 1988, 168 (met betrekking tot "erkenning") en Centrale Raad van Beroep 28 februari 1986, KWen 1984/45; RSV 1986, 217 (met betrekking tot adoptie)). In het geval van aanvragen om kinderbijslag door Ghanese mannen ten behoeve van in Ghana geboren en verblijvende kinderen waarbij werd aangevoerd dat de betreffende kinderen op grond van erkenning volgens Ghanees recht als eigen kinderen dienden te worden aangemerkt, hanteerde de SVB in beginsel eveneens het hierboven beschreven beleid. Op grond van de aangeduide beoordelingscriteria concludeerde de SVB dat de betreffende kinderen niet als eigen kind in de zin van de AKW konden worden aangemerkt. In beroep bij de rechter (rechtbank Amsterdam 15 december 1995, 94/11368 AKW e.a.) is deze opvatting getoetst, waarbij de SVB ten aanzien van haar inhoudelijk standpunt in het gelijk is gesteld. Hierdoor werd bevestigd dat kinderbijslag kan worden geweigerd ten aanzien van Ghanese kinderen van wie niet is aangetoond dat zij zijn geboren staande een wettelijk geregeld of daarmee gelijk te stellen huwelijk.
     Tevens werd in genoemde uitspraak echter geoordeeld dat de SVB dit beleid met betrekking tot Ghanese "erkenningen" niet uniform had gehanteerd waardoor strijd met het gelijkheidsbeginsel was opgetreden.
     Dit besluit strekt ertoe om bij de uitvoering van genoemd beleid de vereiste waarborgen voor een gelijke behandeling van gelijke gevallen te creëren. Het gelijkheidsbeginsel brengt onder meer met zich mee dat temporeel geen ongerechtvaardigde verschillen mogen bestaan in de beoordeling van soortgelijke situaties. Er is daarom gekozen voor een in de toekomst liggend moment vanaf welk alle gevallen op gelijke wijze zullen worden beoordeeld op het "eigen-kind"-criterium. Dit "omslag"-moment is bepaald op 1 juli 1996 om alle bestaande gevallen tijdig te kunnen informeren over het ten aanzien van hen te starten heronderzoek en de eventuele gevolgen van de uitkomsten daarvan.
     Hoewel ook de kinderbijslagrechten van de groep van de bestaande gevallen per 1 juli 1996 in beginsel zullen worden vastgesteld overeenkomstig het hiervoor bepaalde, zal bij wijze van overgangsregeling het niet voldoen aan het huwelijksvereiste tot 1 januari 1997 niet aan deze gerechtigden worden tegengeworpen. Op deze wijze wordt voor laatstbedoelde groep de mogelijkheid geschapen om gedurende ongeveer twee kwartalen te kunnen anticiperen op het onvoorzien wegvallen van hun huidige kinderbijslagbetalingen.
     Het recht op kinderbijslag zal echter wel per 1 juli 1996 eindigen voor diegenen aan wie vóór de inwerkingtreding van dit besluit het recht op kinderbijslag was toegekend, maar die er bij de toekenning op zijn gewezen dat het recht slechts van tijdelijke aard zou zijn in verband met het bepaalde in dit besluit. Een langer doorlopen van het recht in verband met het rechtszekerheidsbeginsel is voor deze groep rechthebbenden immers niet aan de orde. Het gelijkheidsbeginsel brengt tevens met zich mee dat het "eigen-kind"-criterium zoals hier aan de orde tot 1 juli 1996 niet meer zal worden tegengeworpen. Tot deze datum kan derhalve recht op kinderbijslag bestaan ten behoeve van de biologische kinderen van de aanvrager, ook als niet is vastgesteld dat de betrokken kinderen uit een huwelijk tussen de ouders zijn geboren en zij derhalve feitelijk niet zijn aan te merken als eigen kinderen in de zin van de AKW. De betreffende kinderen worden daarmee tot het derde kwartaal van 1996 fictief als eigen kind van de aanvrager beschouwd. Alvorens kinderbijslag kan worden toegekend, zal wel aan de overige gebruikelijke eisen voor toekenning, zoals bijvoorbeeld het hebben voldaan van de onderhoudsbijdrage, moeten zijn voldaan.
     Reeds genomen beslissingen welke een afwijzing van het recht op kinderbijslag behelsden vanwege het feit dat de betrokken kinderen niet als eigen kinderen van de aanvrager konden worden aangemerkt, zullen in beginsel slechts worden herzien op verzoek van betrokkenen. Dit geldt niet alleen met betrekking tot de besluiten die reeds rechtens onaantastbaar zijn geworden, maar tevens ten aanzien van de besluiten waartegen nog de mogelijkheid van bezwaar of beroep openstaat.
     De herzieningsverzoeken zullen vervolgens worden afgehandeld overeenkomstig het beleid van de SVB zoals dat is geformuleerd in haar brochure "Beleidsregels AOW, AWW en AKW".