Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 65478 Stcrt. 2019, 65478
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 67779 Stcrt. 2018, 67779
14-11-2018   Wijziging Stb. 2018, 404 Stb. 2018, 404
01-01-2018   Wijziging Stcrt. 2017, 68641 Stcrt. 2017, 68641
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67417 Stcrt. 2016, 67417
01-07-2016   Wijziging Stb. 2014, 229 Stb. 2014, 229
01-01-2016   Wijziging Stb. 2014, 229 Stb. 2014, 229
01-03-2015   Wijziging Stb. 2015, 44 Stb. 2015, 44
01-01-2015 01-07-2014
art. 6
Wijziging Stb. 2014, 556 Stb. 2014, 556
  Wijziging Stb. 2014, 229 Stb. 2014, 271
  Nieuwe regeling Stb. 2014, 229 Stb. 2014, 271
01-07-2014   Nieuwe regeling Stb. 2014, 229 Stb. 2014, 228

 

 

BESLUIT van 25 juni 2014, houdende uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet (Besluit uitvoering kinderbijslag)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 april 2014, nr. 2014-000054537;
     Gelet op de artikelen 7, vijfde, zesde en achtste lid, 7a, vierde lid, 14, tweede lid, en 18, zevende lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 mei 2014, nr. W12.14.0104/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2014, nr. 2014-0000077223;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Algemene Kinderbijslagwet;
b. onderhoud van het kind: de kosten die noodzakelijkerwijs verband houden met het onderhoud van het kind.

 

 

HOOFDSTUK  2

Het inkomen van het kind

 

Art. 2. Inkomen van het kind
Onder inkomen van het kind als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de wet wordt verstaan inkomen uit arbeid als bedoeld in artikel 2:2 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten of overig inkomen als bedoeld in artikel 2:4, eerste lid, onderdeel a en g, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, met toepassing van artikel 2:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en na aftrek, voor zover van toepassing, van de daarvoor verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen dan wel bijdragen die met die premies overeenkomen.

 

Art. 3. Bedrag inkomen van het kind
-1. Het bedrag, bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de wet, is €|

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.