Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

 

Inhoudsopgave Wet Amber

Hoofdstuk I Wetswijzigingen artt. I - XXII
Hoofdstuk II Overgangs- en slotbepalingen artt. XIII - XVIII
§ 1x De bonusuitkering art. XIII
§ 2x De geldelijke bijdrage art. XIV
§ 3x De loonkostensubsidie art. XV
§ 4x De financiering art. XVI
§ 5x Slotbepalingen art. XVII - XVIII
xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 24 221.
Handelingen II 1994-1995, blz. 5383-5408, 5410-5455, 5471-5490, 5493-5494, 5496-5503, 5516-5527, 5793.
Kamerstukken I 1994-1995, 24 221 (290, 290a); 1995-1996, 24 221 (1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e).
Handelingen I 1995-1996, blz. 100-137, 140.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 560Staatsblad 1997, 162Staatsblad 2006, 223.

 

 

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 560, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie). Inwerkingtreding: 29 december 1995 (Stb. 1995, 689 en Stb. 1996, 189).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de bepalingen inzake het toekennen van bonusuitkeringen en opleggen van geldelijke bijdragen aan werkgevers, neergelegd in hoofdstuk IIIb van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, af te schaffen, alsmede in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet bepalingen op te nemen ter bevordering van de reïntegratie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Wetswijzigingen

 

Art. I. [Wijziging AAW]  [GeschiedenisMvTversie 2 november 1995Stb. 2006, 223]
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 27 wordt "onverminderd het bepaalde in artikel 29" vervangen door: onverminderd de artikelen 29 en 29a.
B. [MvT]
Na artikel 29 wordt, onder vernummering van artikel 29a tot artikel 29b, een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Art. 29a.
-1. Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid die intreedt binnen vijf jaar na de datum van toekenning of herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en die voortkomt uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan uitkering wordt genoten, vindt herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds plaats zodra de toegenomen arbeidsongeschiktheid onafgebroken vier weken heeft geduurd.
-2. Voor het bepalen van de periode van vier weken, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van toegenomen arbeidsongeschiktheid samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan één maand opvolgen.
-3. Dit artikel vindt geen toepassing indien recht bestaat op herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 28 of 29, eerste lid, onderdeel a tot en met c.
C. [MvT]
Aan artikel 32 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:
-4. De arbeidsongeschiktheidsuitkering van degene die deelneemt aan een opleiding of scholing wordt gedurende deze opleiding of scholing niet ingetrokken of herzien in verband met een daaruit voortvloeiende afname van de arbeidsongeschiktheid, tenzij artikel 12, derde lid, van toepassing is. Indien de belanghebbende tijdens de opleiding of scholing inkomsten uit arbeid verwerft, is artikel 33, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
-5. Indien met toepassing van artikel 63 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering een reïntegratie-uitkering wordt verstrekt, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering gedurende de periode waarover eerstgenoemde uitkering wordt verstrekt, ter zake van de onbeloonde werkzaamheden niet ingetrokken of herzien.
D. [MvT]
Na artikel 32 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Art. 32a.
-1. Indien degene:
a. wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens afneming van arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 32, eerste lid, onderdeel a, is ingetrokken; of
b. die aan het einde van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde wachttijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebreken, maar geen recht had op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat hij niet arbeidsongeschikt was;
binnen vijf jaar na de datum van die intrekking dan wel binnen vijf jaar na het bereiken van het einde van die wachttijd arbeidsongeschikt wordt en deze arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde oorzaak als die waaruit de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de ingetrokken uitkering werd genoten dan wel als die op grond waarvan hij ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebreken, vindt toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds plaats zodra die arbeidsongeschiktheid onafgebroken vier weken heeft geduurd.
-2. Voor het bepalen van de periode van vier weken, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan één maand opvolgen.
-3. Bevoegd tot toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering is de bedrijfsvereniging die de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde uitkering heeft ingetrokken dan wel de bedrijfsvereniging die de beslissing tot niet-toekenning van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde uitkering heeft genomen.
-4. Dit artikel vindt geen toepassing indien op grond van artikel 37 aanspraak bestaat op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
E. [MvT]
In artikel 36a, tweede lid, wordt "29 en 29a" vervangen door: 29, 29a en 29b.
F. [MvT]
Hoofdstuk IIIb vervalt.
G.
Na hoofdstuk IIIa wordt een nieuw hoofdstuk IIIb ingevoegd, luidende:
HOOFDSTUK IIIB. Inkomenssuppletie gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Art. 59b.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de toekenning van inkomenssuppletie aan zelfstandigen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering welke is berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% en die de uitoefening van hun bedrijf of beroep voortzetten.
H. [MvT]
In artikel 99 wordt na "29, eerste lid," ingevoegd: 29a, 32a,.

 

Art. II. [Wijziging WAO]  [GeschiedenisMvTversie 2 november 1995Stb. 2006, 223]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.